TÍNH CHẤT HẤP THỤ SÓNG ĐIỆN TỪ TRONG VÙNG TẦN SỐ VI BA CỦA VẬT LIỆU TỔ HỢP NỀN ĐIỆN MÔI La1,5Sr0,5NiO4/CoFe2O4 | Xuân | TNU Journal of Science and Technology

TÍNH CHẤT HẤP THỤ SÓNG ĐIỆN TỪ TRONG VÙNG TẦN SỐ VI BA CỦA VẬT LIỆU TỔ HỢP NỀN ĐIỆN MÔI La1,5Sr0,5NiO4/CoFe2O4

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 14/04/22                Ngày hoàn thiện: 31/05/22                Ngày đăng: 31/05/22

Các tác giả

1. Chu Thị Anh Xuân Email to author, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Văn Khiển, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên
3. Đỗ Minh Tân, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên
4. Nguyễn Thị Khánh Vân, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên
5. Lô Thị Huế, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên
6. Lê Tiến Hà, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


La1,5Sr0,5NiO4 được biết đến là một chất điện môi điển hình có hằng số điện môi khổng lồ và tính thuận từ yếu ở nhiệt độ phòng. Mômen từ yếu cùng với sự bất cân bằng rất lớn giữa hằng số điện môi và độ từ thẩm dẫn đến sự hấp thụ yếu sóng điện từ do không có sự đóng góp của thành phần tổn hao từ trường. Để cải thiện tổn hao từ trường, đồng thời làm cân bằng các thông số từ tính và điện môi, vật liệu ferrite CoFe2O4 được dần dần thêm vào để thu được vật liệu tổ hợp La1,5Sr0,5NiO4/CoFe2O4. Độ tổn hao phản xạ RL được xác định trong dải tần số từ 4 đến 18 GHz sử dụng hệ đo phân tích mạng vectơ. Giá trị âm lớn nhất thu được đạt xuống đến -31,5 dB tại 12,6 GHz cho mẫu x  = 10% trong chế độ đo hở mạch và -26 dB tại 6,4 GHz cho mẫu x = 15% trong chế độ ngắn mạch bằng một tấm Al. Việc thay thế một phần vật liệu từ tính theo một nồng độ thích hợp vào chất nền điện môi La1-xSrxNiO4 được kỳ vọng sẽ thu được các vật liệu tổ hợp điện môi/ferrite hấp thụ mạnh sóng điện từ trong vùng tần số mong muốn.

Từ khóa


Hấp thụ điện từ; Vật liệu tổ hợp; Tổn hao phản xạ; Phù hợp trở kháng; Vật liệu hấp thụ

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Q. Yuchang, Z. Wancheng, L. Fa, and Z. Dongmei, “Optimization of electromagnetic matching of carbonyl iron/BaTiO3 composites for microwave absorption,” J. Magn. Magn. Mater., vol. 323, no. 5, pp. 600-606, 2011.

[2] O. Yalçin, H. Bayrakdar, and S. Özüm, “Spin-flop transition, magnetic and microwave absorption properties of α-Fe2O4 spinel type ferrite nanoparticles,” J. Magn. Magn. Mater., vol. 343, pp. 157-162, 2013.

[3] Z. J. Guan, J. T. Jiang, N. Chen, Y. X. Gong, and L. Zhen, “Carbon-coated CoFe–CoFe2O4 composite particles with high and dual-band electromagnetic wave absorbing properties,” Nanotechnology, vol. 29, p. 305604 (10pp), 2018.

[4] K. Wang, Y. Chen, R. Tian, H. Li, Y. Zhou, H. Duan, and H. Liu, “Porous Co-C core-shell nanocomposites derived from Co-MOF-74 with enhanced electromagnetic wave absorption performance,” ACS Appl. Mater. Interfaces, vol. 10, no. 13, pp. 11333-11342, 2018.

[5] Q. H. Do, Q. D. Tran, V. T. Nguyen, V. T. Pham, and T. H. Pham, “Synthesis of reduced graphene oxide – CoFe2O4 ferrite nanocomposites for efficient adsorption of uranium from aqueous solution,” Proceedings of International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology VIII, 2016, pp. 126-132.

[6] V. T. Pham, Q. D. Tran, T. H. Nguyen, and V. T. Nguyen, “Synthesis of reduced graphene oxide - Cu0.5Ni0.5Fe2O4 - prussian blue nanocomposite materials for cesium adsorption from aqueous solution,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 203, pp. 5-13, 2019.

[7] P. Lunkenheimer, S. Krohns, S. Riegg, S. G. Ebbinghaus, A. Reller, and A. Loidl, “Colossal dielectric constants in transition-metal oxides,” Eur. Phys. J. Special Topics, vol. 180, no. 1, pp. 61-89, 2010.

[8] D. T. Tran, D. L. Vu, V. H. Le, T. L. Phan, and S. C. Yu, “Spin reorientation and giant dielectric response in multiferroic La1.5Sr0.5NiO4+δ,” Adv. Natural Sci., Nanosci. Nanotechnol., vol. 4, p. 025010(1-4), 2013.

[9] H. Bayrakdar, “Complex permittivity, complex permeability and microwave absorption properties of ferrite-paraffin polymer composites,” J. Magn. Magn. Mater., vol. 323, pp. 1882-1885, 2011.

[10] J. Bi, C. Lin, D. Lu, A. Chen, and X. Meng, “Exchange coupled CoFe2O4/CoFe composites for enhanced microwave absorption properties by in-situ hydrothermal reduction,” Journal of Physics and Chemistry of Solids, vol. 164, p. 110624(1-7), 2022.

[11] Y. Cao, N. Farouk, N. Mortezaei, A. V. Yumashev, M. N. Akhtar, and A. Arabmarkadeh, “Investigation on microwave absorption characteristics of ternary MWCNTs/CoFe2O4/FeCo nanocomposite coated with conductive PEDOT-Polyaniline Co-polymers," Ceramics International, vol. 47, no. 9, pp. 12244-12251, 2021.

[12] F. Ye, L. Zhang, X. Yin et al., “Dielectric and EMW absorbing properties of PDCs-SiBCN annealed at different temperatures,” J. Eur. Ceram. Soc., vol. 33, no. 8, pp. 1469-1477, 2013.

[13] T. Wang, R. Han, G. Tan, J. Wei, L. Qiao, and F. Li, “Reflection loss mechanism of single layer absorber for flake-shaped carbonyl-iron particle composite,” J. Appl. Phys., vol. 112, no. 10, p. 104903 (1-6), 2012.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5850

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved