HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CỦA LÀNG NGHỀ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ MÂY TRE ĐAN XÃ YÊN TIẾN, HUYỆN Ý YÊN, TỈNH NAM ĐỊNH | Hường | TNU Journal of Science and Technology

HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CỦA LÀNG NGHỀ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ MÂY TRE ĐAN XÃ YÊN TIẾN, HUYỆN Ý YÊN, TỈNH NAM ĐỊNH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 11/04/19                Ngày đăng: 30/06/19

Các tác giả

1. Nguyễn Thu Hường Email to author, Đại học Khoa học Thái Nguyên
2. Vi Thùy Linh, Đại học Khoa học Thái Nguyên

Tóm tắt


Đề tài được thực hiện nhằm tìm hiểu những nguồn phát sinh chất thải của làng nghề thủ công, đồng thời tìm ra những bất cập trong công tác quản lý chất thải làng nghề đặc biệt là chất thải rắn tại làng nghề thủ công mỹ nghệ mây tre đan xã Yên Tiến, Huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng công tác quản lý chất thải rắn của làng nghề còn kém, chưa hợp lý, không đáp ứng được nhu cầu thực tế. Xã không có bãi rác công cộng, không quy định cụ thể chỗ tập trung rác thải, không có người và phương tiện chuyên chở rác. Các hộ gia đình làm nghề thường tự xử lý bằng cách đốt và chôn lấp.


Từ khóa


Xã Yên Tiến, mây tre đan, làng nghề thủ công, chất thải rắn

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. UBND xã Yên Tiến, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 – 2020.

[2]. Trần Văn Huấn, Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn tại làng nghề Thái Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, ĐH Quốc gia Hà Nội, 2014.

[3].Thành Trung, “Những người giữ lửa làng nghề”, 24/10/2018, https://namdinh.gov.vn /ntmnd/ 2501/ 38530/45228/110790/Thong-tin-lang-nghe/ Nhung-nguoi--giu-lua--lang-nghe.aspx.

[4]. Công Luật, “Cải thiện môi trường các làng nghề tại Nam Định”, 21/4/2019, https://dantoc miennui.vn/xa-hoi/cai-thien-moi-truong-cac-lang-nghe-tai-nam-dinh/230484.html.

[5]. Nguyễn Hương, “Huyện Ý Yên (Nam Định): Tăng cường quảng bá sản phẩm làng nghề”, 21/3/2019, http://thoibaoviet.com.vn/lang-nghe/ huyen-y-yen-nam-dinh-tang-cuong-quang-ba-san-pham-lang-nghe.html15243.

[6]. Chính phủ, “Nghị định về phát triển ngành nghề nông thôn”, NĐ 52/2018/NĐ-CP.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved