ỨNG DỤNG ILA TRONG LỰA CHỌN ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN NGÀNH CHO SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | Hương | TNU Journal of Science and Technology

ỨNG DỤNG ILA TRONG LỰA CHỌN ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN NGÀNH CHO SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 19/05/22                Ngày hoàn thiện: 31/05/22                Ngày đăng: 31/05/22

Các tác giả

1. Nguyễn Thu Hương Email to author, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
2. Lê Thu Trang, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Lựa chọn đúng định hướng học tập và nghiên cứu là một trong những yếu tố quyết định đến nghề nghiệp và tương lai sau này của sinh viên. Với mục đích phần nào hỗ trợ được sinh viên khoa Công nghệ thông tin trong việc lựa chọn định hướng chuyên ngành học tập sau năm thứ ba của chương trình đào tạo Kỹ sư Công nghệ thông tin. Bài toán đặt ra là cần đưa ra các phân loại lựa chọn định hướng cho phù hợp với sinh viên dựa trên dữ liệu bảng điểm tổng kết toàn khoá tại thời điểm sinh viên ra quyết định lựa chọn. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất sử dụng thuật giải học quy nạp ILA - Inductive Learning Algorithm với dữ liệu là kết quả học tập để phân loại định hướng lựa chọn chuyên ngành cho phù hợp với định hướng và mong muốn của sinh viên. Kết quả thực nghiệm thu được đạt tỷ lệ >90% trùng với các quyết định lựa chọn của sinh viên Khoá 17 tại Khoa. Việc nghiên cứu này phần nào giúp sinh viên lựa chọn định hướng chuyên ngành học tập cho phù hợp nhằm mục đích đạt kết quả tốt trong tiến trình học tập tiếp theo.

Từ khóa


Lựa chọn chuyên ngành học; Phân loại; Dữ liệu; ILA–Inductive Learning Algorithm; Chuyên ngành

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] C. D. Dinh, "Researching and applying data mining techniques on university student data for academic advisors," Master's thesis, University of Engineering and Technology - VNU, 2018.

[2] T. U. Nguyen, and M. T. Nguyen, "Predicting student’s academic performance by applying data mining technique," Journal of Science, Vinh University, vol. 48, no. 3A, pp. 68-73, 2019.

[3] T. N. Do, N. K. Pham, and M. T. Nguyen, "Detection of the key courses affecting the learning outcomes of information technology students," Science Journal of Can Tho University, vol. 33, pp. 49-57, 2014.

[4] M. S. Amirah, H.Wahidah, and A. R. Nuraini, "A Review on Predicting Student's Performance using Data Mining Techniques," Procedia Computer Science, vol. 72, pp. 414-422, 2015.

[5] A. K. Pal and S. Pal, " Classification Model of Prediction for Placement of Students," International Journal of Modern Education and Computer Science, vol. 5, no. 11, pp. 49-56, 2013.

[6] M. R. Tolun and S. M. Abu-Soud, "ILA: an inductive learning algorithm for rule extraction," Expert Systems With Applications, vol. 14, pp. 361-370, 1998.

[7] M. R. Tolun, H. Sever, M. Uludag, and S. M. Abu-Soud, "ILA-2: an inductive learning algorithm for knowledge discovery," An International Journal, vol. 10, pp. 609-628, 1999.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6016

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved