MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE CỦA ĐIỀU DƯỠNG BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN NĂM 2022 | Ngần | TNU Journal of Science and Technology

MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE CỦA ĐIỀU DƯỠNG BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN NĂM 2022

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 30/05/22                Ngày hoàn thiện: 14/07/22                Ngày đăng: 14/07/22

Các tác giả

1. Trịnh Thị Ngần, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
2. Trần Ngọc Anh Email to author, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Văn Dũng, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Mục tiêu nghiên cứu là mô tả thực trạng kiến thức, thực hành giáo dục sức khỏe và  xác định các yếu tố liên quan đến kiến thức, thực hành giáo dục sức khỏe của điều dưỡng tại 7 khoa lâm sàng của Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên năm 2022. Nghiên cứu mô tả cắt ngang 70 điều dưỡng tại 7 khoa lâm sàng của bệnh viện Trung ương Thái Nguyên từ tháng 01 đến tháng 04 năm 2022. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 58,6% điều dưỡng có kiến thức tốt về các kỹ năng giáo dục sức khỏe; 52,9% điều dưỡng đạt về thực hành các kỹ năng giáo dục sức khỏe. Yếu tố tuổi, thâm niên công tác có mối liên quan đến kiến thức và thực hành về giáo dục sức khỏe của điều dưỡng (p < 0,05). Trình độ học vấn và kiến thức của điều dưỡng có mối liên quan với thực hành giáo dục sức khỏe (p < 0,05). Chúng tôi có kết luận như sau: Thực trạng kiến thức và thực hành giáo dục sức khỏe của điều dưỡng vẫn còn chưa cao. Điều dưỡng lớn tuổi, có thâm niên công tác lâu thực hiện giáo dục sức khỏe tốt hơn điều dưỡng trẻ tuổi. Điều dưỡng có trình độ chuyên môn, kiến thức tốt sẽ thực hiện giáo dục sức khỏe tốt hơn. Qua nghiên cứu này chúng tôi khuyến nghị tăng cường tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cho điều dưỡng về giáo dục sức khỏe, đặc biệt là những điều dưỡng trẻ.

Từ khóa


Kiến thức; Thực hành; Giáo dục sức khỏe; Điều dưỡng; Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] M. T. A. See, S. Chee, R. Rajaram, Y. Kowitlawakul, and S. Y. Liaw, “Missed nursing care in patient education: A qualitative study of different levels of nurses’ perspectives,” Journal of Nursing Management, vol. 28, no. 8, pp. 1960-1967, 2020.

[2] G. Avsar and M. Kasikci, “Evaluation of Patient Education Provided by Clinical Nurses in Turkey,” International Journal of Nursing Practice, vol. 17, pp. 67-71, 2011

[3] Ministry of Health, Lectures on nursing skills. Medical Publshing House, Ha Noi, 2012.

[4] N. B. Nguyen, Communication skills in nursing practice, Nam Dinh University of Nursing, 2015.

[5] Vietnam Nurses Association, Area 2: Patient care, Guidelines for assessing the quality of patient care in hospitals, pp. 23-33, 2010.

[6] Ministry of Health, Guidelines for communication and behavior of medical staff, 2015.

[7] A. J. Friedman, R. Cosby, S. Boyko, J. Hatton-Bauer, and G. Turnbull, “Effective Teaching Strategies and Methods of Delivery for Patient Education: A Systematic Review and Practice Guideline Recommendations,” Journal of Cancer Education, vol. 26, pp. 12-21, 2011.

[8] M. Pueyo-Garrigues, M. I. Pardavila-Belio, D. Whitehead, N. Esandi, A. Canga-Armayor, P. Elosua, N. Canga-Armayor, “Nurses' knowledge, skills and personal attributes for competent health education practice: An instrument development and psychometric validation study,” J Adv Nurs, vol. 77, no. 2, pp. 715-728, 2021.

[9] M. E. Weiss, L. B. Piacentine, L. Candela, and K. L. Bobay, “Effectiveness of using a simulation combined with online learning approach to develop discharge teaching skills,” Nurse Education in Practice, vol. 52, 2021, Art. no. 103024.

[10] T. T. Tran, "Current status of health education counseling and nursing care for patients of care team members at Vietnam-Sweden hospital Uong Bi in 2011," Proceedings of the seventh nursing scientific research project, 2013, pp. 115-124.

[11] T. H. N. Tran, “Knowledge and practice of health education of nurses at Quang Tri General Hospital and some related factors in 2018,” Master's Thesis in Nursing, Nam Dinh University of Nursing, 2018.

[12] S. Raphaelis and A. Kobleder, "Effectiveness, structure, and content of nurse counseling in gynecologic oncology: a systematic review," BMC Nurs, vol. 16, p. 43, 2017.

[13] A. B. Zakrisson and D. Hägglund, "The asthma/COPD nurses' experience of educating patients with chronic obstructive pulmonary disease in primary health care," Scand J Caring Sci, vol. 24, no. 1, pp. 147-55, 2010.

[14] O. Modupe and A.Atinuke, "Factors Influencing Practice of Patient Education among Nurses at the University College Hospital, Ibadan," Open Journal of Nursing, vol. 05, pp. 500-507, 2015.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6085

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved