ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẤT TẠI CÁC KHU VỰC CÓ NGUY CƠ SUY THOÁI CỦA TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2016-2020 | Đăng | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẤT TẠI CÁC KHU VỰC CÓ NGUY CƠ SUY THOÁI CỦA TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2016-2020

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 11/07/22                Ngày hoàn thiện: 15/09/22                Ngày đăng: 15/09/22

Các tác giả

1. Trần Hải Đăng Email to author, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Quỳnh, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
3. Dương Thị Minh Hòa, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
4. Dương Minh Ngọc, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
5. Hà Minh Hiếu, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
6. Trịnh Thị Dung, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
7. Nguyễn Khánh Toàn, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa

Tóm tắt


Việc đánh giá chất lượng đất tại các khu vực có nguy cơ suy thoái giai đoạn 2016 – 2020 được thực hiện nhằm cung cấp các số liệu và thông tin về chất lượng môi trường đất, làm cơ sở đưa ra các kế hoạch và biện pháp quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn mới 2021 - 2025. Trong nghiên cứu này chúng tôi sử dụng phương pháp hồi cứu các báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Thanh Hóa năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa. Kết quả phân tích chất lượng đất tại các khu vực có nguy cơ suy thoái của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020 cho thấy giá trị pH dao động từ 4,18 - 7,08; hàm lượng lân dễ tiêu tăng dần - đất giàu lân; hàm lượng kali từ 1,14 - 28,6 mg/100g. Các chỉ tiêu kim loại nặng có những thời điểm cục bộ có những vị trí vượt QCVN 03-MT:2015/BTNMT: Cu, Pb có kết quả quan trắc 2016, 2017 tại 02/12 vị trí quan trắc vượt QCVN, chỉ tiêu Zn có 01/12 vị trí có kết quả quan trắc năm 2016 vượt QCVN, chỉ tiêu Cd có 04/12 vị trí có kết quả quan trắc năm 2018 vượt QCVN.


Từ khóa


Chất lượng đất; Khu vực có nguy cơ suy thoái; Kim loại nặng; Ô nhiễm; Quản lý môi trường

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] D. H. Le, T. B. Le, and T. K. M. Tran, “Research on soil degradation of industrial crops area at Gio Linh district, Quang Tri province,” Hue University Journal of Science, vol. 13, no. 112, pp. 81-93, 2015.

[2] Batunacun, R. Wieland, T. Lakes, H. Yunfeng, and C. Nendel, “Identifying drivers of land degradation in Xilingol, China, between 1975 and 2015,” Land Use Policy, vol. 83, pp. 543-559, 2019, doi: 10.1016/j.landusepol.2019.02.013.

[3] M. S. Reed, M. Buenemann, J. Atlhopheng, M. Akhtar-Schuster, F. Bachmann, G. Bastin, H. Bigas, R. Chanda, A. J. Dougill, and W. Essahli, “Cross-scale monitoring and assessment of land degradation and sustainable land management: A methodological framework for knowledge management,” Land Degradation & Development, vol. 22, pp. 261-271, 2011, doi: 10.1002/ldr.1087.

[4] G. Kust, O. Andreeva, V. Lobkovskiy, and N. Telnova, “Uncertainties and policy challenges in implementing Land Degradation Neutrality in Russia,” Environmental Science & Policy, vol. 89, pp. 348-356, 2018, doi: 10.1016/j.envsci.2018.08.010.

[5] S. Cerretelli, L. Poggio, A. Gimona, G. Yakob, S. Boke, M. Habte, M. Coull, A. Peressotti, and H. Black, “Spatial assessment of land degradation through key ecosystem services: The role of globally available data,” Science of The Total Environment, vol. 628-629, pp. 539-555, 2018, doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.02.085.

[6] X. T. Nguyen, T. B. Le, and H. C. Luyen, “The status of land degradation in Thanh Hoa province and its restoration solutions,” Science and Tecnology Journal of Agriculture and Rural Development, no. 22, pp. 11-19, 2016.

[7] Le Van Can, Agricultural Chemistry. Publisher: Hanoi Agriculture, 1978.

[8] Department of Natural Resources and Environment of Thanh Hoa province, Report on the environmental status of Thanh Hoa province, period 2016 – 2020, 2021.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6252

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved