DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG MỘT SỐ LOẠI ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÙNG GÒ ĐỒI HUYỆN BẠCH THÔNG, TỈNH BẮC KẠN | Thiều | TNU Journal of Science and Technology

DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG MỘT SỐ LOẠI ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÙNG GÒ ĐỒI HUYỆN BẠCH THÔNG, TỈNH BẮC KẠN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 15/07/22                Ngày hoàn thiện: 29/07/22                Ngày đăng: 31/07/22

Các tác giả

1. Phạm Xuân Thiều Email to author, Đại học Thái Nguyên
2. Hoàng Văn Hùng, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên Lào Cai
3. Dương Thành Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tóm tắt


Để khai thác bền vững đất vùng gò đồi của huyện Bạch Thông, nghiên cứu đã tập trung đánh giá diễn biến chất lượng một số loại đất với các đối tượng cây trồng khác nhau qua 15 năm sử dụng đất. Nghiên cứu được thực hiện bằng các phương pháp kết hợp kế thừa số liệu phân tích phẫu diện đất năm 2005 và tiến hành đào phẫu diện và lấy mẫu đất phân tích một số chỉ tiêu chất lượng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, toàn vùng gò đồi huyện Bạch Thông có 5 nhóm đất với 11 loại đất chính. Nhóm đất đỏ vàng có 5 loại đất chiếm diện tích lớn nhất (88,58% tổng diện tích đất), đây là nhóm đất được sử dụng cho nhiều loại cây trồng phổ biến của vùng. Nghiên cứu trên 6 loại đất phổ biến với các loại cây trồng khác nhau tại vùng gò đồi Bạch Thông cho thấy trải qua thời gian canh tác 15 năm đã biến đổi tính chất, biểu hiện thông qua sự thay đổi các chỉ tiêu về độ chua, hàm lượng hữu cơ, các chất dinh dưỡng tổng số trong đất, thành phần cấp hạt. Các loại cây trồng lâu năm đã làm cho diễn biến chất lượng đất theo hướng tăng lên nhanh hơn các loại cây ngắn ngày. Đây là điểm chú ý cho giải pháp sử dụng đất bền vững vùng gò đồi huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Từ khóa


Chất lượng đất; Cây trồng; Diễn biến; Loại đất; Vùng gò đồi

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Bach Thong District People's Committee, Report on the current status of natural, socio-economic conditions in Bach Thong district, 2021.

[2] D. H. Luu, "Socio-economic orientation of hilly areas," Economic and Forecasting Journal of the State Planning Commission, vol. 1, pp. 12-16, 1993.

[3] T. N. Duong, V. T. Nguyen, and V. C. Tran, "Characteristics of hilly soil groups in Thai Nguyen according to the quantitative classification of FAO-UNESCO-WRB," Journal of Soil Science, vol. 34, pp. 32-38, 2010.

[4] T. O. Hoang and V. H. Hoang, “Evaluation of land potential and orientation of agricultural land use in Quang Thuan commune, Bach Thong district, Bac Kan province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 97, no. 09, pp. 11-17, 2012.

[5] Institute of Agricultural Planning and Design, Explanatory Report on Land Map of Bac Kan Province 2005, 2005.

[6] T. T. H. Nong, N. N. Nguyen, T. B. Le, and V. T. Le, "Physical and chemical properties of main soils in Cho Don district, Bac Kan province," Journal of Soil Science, vol. 51, no. 2, pp. 11-16, 2017.

[7] Bac Kan Department of Natural Resources and Environment, Summary report on investigation and assessment of soil quality and land potential for the first time in Bac Kan province, 2019.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6259

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved