XÂY DỰNG KỸ NĂNG HỌC TẬP CHO SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC | Linh | TNU Journal of Science and Technology

XÂY DỰNG KỸ NĂNG HỌC TẬP CHO SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 21/07/22                Ngày hoàn thiện: 22/08/22                Ngày đăng: 22/08/22

Các tác giả

1. Thái Hữu Linh Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
2. Trần Thanh An, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Để đạt được hiệu quả tốt trong học tập, mỗi sinh viên cần chuẩn bị cho mình những kỹ năng học tập phù hợp ngay từ khi bước vào cổng trường đại học, cao đẳng. Học đại học là một trải nghiệm để phát triển bản thân đối với mỗi sinh viên.  Đây sẽ là khởi đầu để sinh viên tiếp thu, lĩnh hội kiến thức một cách khoa học, chắc chắn và hào hứng nhất. Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu lí luận và thực tiễn về các kỹ năng học tập của sinh viên đại học; phương pháp phân tích, đánh giá thực trạng học tập của sinh viên Giáo dục Chính trị; phương pháp tổng hợp nhằm xây dựng một số kỹ năng học tập cho sinh viên khoa Giáo dục Chính trị, trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Thông qua bài viết giúp sinh viên hình thành kỹ năng nghề nghiệp, phát triển bản thân, biết lựa chọn những phương pháp học tập thích hợp, chuẩn bị hành trang để hoàn thành các nhiệm vụ học tập.


Từ khóa


Kỹ năng học tập; Sinh viên; Giáo dục Chính trị; Đổi mới; Phương pháp dạy học

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Central Committee of the Party, Resolution No. 29-NQ/TW of the XI Central Executive Committee, dated November 4, 2013 on fundamental and comprehensive renovation of education and training, meeting the requirements of industrialization and modernization in the field of education and training. socialist-oriented market economy and international integration, 2013.

[2] T. T. La, Q. H. Le, and D. T. Chu, “Forming self-study skills for boarding students at Faculty of Foreign Languages - Thai Nguyen University,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 119, no. 15, pp. 175-181, 2018.

[3] A. L. T. Ngo and N. H. T. Doan, “Developing self-study capacity for students at University of Education - Thai Nguyen University in studying Marxism-Leninism,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 225, no. 07, pp. 362-369, 2020.

[4] T. T. Nguyen, “The need to organize teaching in the direction of developing cooperative learning skills for university students of education,” Journal of Education, vol. 01, no. 281, pp. 30-35, 2012.

[5] H. D. T. Nguyen and T. D. H. Nguyen, “Some methods to guide students to self-study political theory subjects effectively,” Journal of Education, vol. 02, special issue, pp. 256-260, 2017.

[6] H. T. Dang, “Modern learning skills system,” Journal of Education, no. 78, pp. 25-27, 2004.

[7] Compilation Center of Vietnam Encyclopedia, Vietnamese Encyclopedia, volume 2, 1995.

[8] National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, Law on Education No. 43/2019/QH14, 2019.

[9] Thai Nguyen University, Regulations on training at university level according to the credit system of Thai Nguyen University promulgated together with Decision No. 1323/QD-ĐHTN of the President of Thai Nguyen University, 2021.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6275

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved