DỊCH MÁY NHẬT-VIỆT SỬ DỤNG MÔ HÌNH MẠNG NƠRON HỌC SÂU | Vinh | TNU Journal of Science and Technology

DỊCH MÁY NHẬT-VIỆT SỬ DỤNG MÔ HÌNH MẠNG NƠRON HỌC SÂU

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 05/03/18

Các tác giả

1. Ngô Thị Vinh Email to author, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Phương Thái, Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc Gia Hà Nội

Tóm tắt


Mô hình mạng nơron sử dụng kỹ thuật học sâu đã đem lại thành công lớn khi áp dụng trong các lĩnh vực nhận dạng đối tượng, nhận dạng giọng nói. Khoảng ba năm trở lại đây, mô hình này được áp dụng cho các các nhiệm vụ khác nhau của xử lý ngôn ngữ tự nhiên như dịch máy, phát hiện các cụm từ, trích xuất các từ được biểu diễn bởi các vectơ. Trong dịch máy, kỹ thuật dịch thống kê sử dụng mạng nơron bước đầu đã đạt các kết quả tốt hơn so với mô hình dịch thống kê tuyến tính truyền thống. Trong bài báo, chúng tôi áp dụng mô hình mạng nơron học sâu cho cặp ngôn ngữ Nhật-Việt trên tập ngữ liệu huấn luyện nhỏ được thu thập từ wiki và đánh giá kết quả đạt được qua chỉ số BLEU là 7,7. Chúng tôi cũng chỉ ra những tồn tại cần cải tiến để nâng cao chất lượng hệ thống dịch trong tương lai.


Từ khóa


xử lý ngôn ngữ tự nhiên; dịch máy thống kê; dịch máy Nhật-Việt; mạng nơron hồi quy; học sâu.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved