SO SÁNH GIỮA HẤP PHỤ ĐƠN VÀ HẤP PHỤ HỖN HỢP CỦA ION CHÌ (II) VÀ CADMI (II) TRÊN VẬT LIỆU COMPOZIT PANi/ VỎ LẠC | Quý | TNU Journal of Science and Technology

SO SÁNH GIỮA HẤP PHỤ ĐƠN VÀ HẤP PHỤ HỖN HỢP CỦA ION CHÌ (II) VÀ CADMI (II) TRÊN VẬT LIỆU COMPOZIT PANi/ VỎ LẠC

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 05/03/18

Các tác giả

1. Bùi Minh Quý Email to author, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên
2. Vũ Quang Tùng, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên
3. Phạm Thị Thu Hà, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo nghiên cứu quá trình hấp phụ ion chì (II) và cadmi (II) ra khỏi môi trường nước trên vật liệu compozit PANi/ vỏ lạc theo 2 cách hấp phụ đơn và hấp phụ hỗn hợp. Kết quả thực nghiệm cho thấy, cả hai quá trình hấp phụ đều tuân theo mô hình hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir. Trong đó, PANi/ vỏ lạc hấp phụ ion chì (II) tốt hơn hấp phụ Cd (II) với cả hai trường hợp. Trong hấp phụ đơn, dung lượng hấp phụ cực đại của ion chì (II) và cadmi (II) trên PANi/ vỏ lạc lần lượt là 26,53 mg/g và 23,75 mg/g. Trong hấp phụ hỗn hợp, dung lượng hấp phụ cực đại của chì (II) và cadmi (II) đều nhỏ hơn dung lượng hấp phụ cực đại của chúng trong hệ hấp phụ đơn. Các giá trị dung lượng hấp phụ cực đại xác định theo mô hình hấp phụ Langmuir cạnh tranh là 13,11 mg/g với Pb (II) và 1,31 mg/g với Cd (II).


Từ khóa


Compozit PANi/vỏ lạc; hấp phụ Cd (II); hấp phụ Pb (II); hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir; hấp phụ cạnh tranh, hấp phụ 2 cấu tử.

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved