ỨNG DỤNG KỸ THUẬT GIẢI MÃ ĐỐI NGẪU TRONG GIẢI MÃ LDPC | Tuấn | TNU Journal of Science and Technology

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT GIẢI MÃ ĐỐI NGẪU TRONG GIẢI MÃ LDPC

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 05/03/18

Các tác giả

1. Nguyễn Anh Tuấn Email to author, Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông – ĐH Thái Nguyên
2. Phạm Văn Ngọc, Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông – ĐH Thái Nguyên
3. Phạm Xuân Nghĩa, Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn

Tóm tắt


Bài báo trình bày cơ sở của phương pháp giải mã khối sử dụng kỹ thuật giải mã đối ngẫu, ứng dụng trên mã Haming, mã LDPC... Phương pháp này cho phép áp dụng kỹ thuật giải mã lặp đồng thời kết hợp với việc sử dụng các ma trận kiểm tra tương đương và kỹ thuật quyết định từ mã dựa vào trọng số syndrome khi thực hiện giải mã. Các kết quả mô phỏng thực hiện trên mô hình kênh Gauss và kênh pha đinh sử dụng thuật toán giải mã BPA-EH (Belief Propagation Algorithm based on Equivalent Parity Check Matrix H) cho kết quả cải thiện rõ rệt về độ lợi giải mã và rút ngắn được thời gian giải mã so với thuật toán BPA truyền thống.

Từ khóa


Mã đối ngẫu, mã LDPC, ma trận kiểm tra, giải mã BPA, kênh Gauss, kênh pha đinh

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved