THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN NĂNG LỰC GIẢNG DẠY CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Long | TNU Journal of Science and Technology

THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN NĂNG LỰC GIẢNG DẠY CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 30/08/22                Ngày hoàn thiện: 26/09/22                Ngày đăng: 26/09/22

Các tác giả

1. Lê Thái Minh Long Email to author, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
2. Nguyễn Đức Danh, Trường Đại học Sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt


Để trở thành giáo viên trong tương lai, sinh viên sư phạm phải được rèn luyện năng lực giảng dạy hiệu quả với các tiêu chí cụ thể, bắt buộc trong việc thiết kế chuẩn đầu ra của các trường đại học sư phạm. Quá trình thực hiện để được hiệu quả cần phải quản lí chặt chẽ, khoa học từ bước lập kế hoạch đến kiểm tra, đánh giá. Nghiên cứu này thực hiện nhằm mục đích đánh giá công tác quản lí hoạt động rèn luyện năng lực giảng dạy cho sinh viên sư phạm tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh dựa theo bốn chức năng của quản lí. Bảng hỏi với thang đo 5 mức độ Likert được sử dụng để điều tra hai nhóm đối tượng: 36 cán bộ quản lí và 107 giảng viên/chuyên viên. Kết quả cho thấy cán bộ quản lí đánh giá nội dung thực hiện bốn chức năng quản lí ở mức độ hoàn toàn đồng ý, cao hơn so với giảng viên/chuyên viên chỉ đánh giá ở mức độ đồng ý, sự khác biệt này có ý nghĩa về mặt thống kê. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để cán bộ quản lí có những điều chỉnh trong quá trình quản lí, đưa ra các biện pháp cải thiện chất lượng cho hoạt động rèn luyện năng lực giảng dạy cho sinh viên sư phạm.

Từ khóa


Thực trạng; Quản lí; Rèn luyện; Năng lực giảng dạy; Sinh viên sư phạm

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] The National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, The Education Law, No: 43/2019/QH14, June 14, 2019, come into force from the date July 1, Hanoi, 2020.

[2] Q. K. Mai, “Current status of forming pedagogical professionalism for undergraduates in Hanoi National University of Education,” Hanoi National University of Education Journal of Science, vol. 65, no. 4, pp. 48-59, 2020.

[3] T. T. H. Duong, “Development of criteria for teaching competence of graduated students in education,” Hanoi National University of Education Journal of Science, vol. 63, no. 2A, pp. 122-129, 2018.

[4] M. M. H. Cheng, S. Y. F. Tang, and A. Y. N. Cheng, “Differences in pedagogical understanding among student–teachers in a four-year initial teacher education programme,” Teachers and Teaching, vol. 20, no. 2, pp. 152-169, 2014.

[5] T. T. H. Nguyen, “Establishing teaching capacity for educational students through teaching education to meet the requirements of education and training innovation,” Hanoi National University of Education Journal of Science, vol. 60, no. 8B, pp. 172-179, 2015.

[6] J. Julia, H. Subarjah, M. Maulana, A. Sujana, I. Isrokatun, D. Nugraha, and D. Rachmatin, “Readiness and competence of new teachers for career as professional teachers in primary schools,” European Journal of Educational Research, vol. 9, no. 2, pp. 655-673, 2020.

[7] Q. B. Dinh, “Education innovation requires innovation training and retraining of teachers,” Vietnam Journal of Education, vol. 307, no. 1, pp. 4-6, 2013.

[8] L. Darling-Hammond, “Research on teaching and teacher education and its influences on policy and practice,” Educational Researcher, vol. 45, no. 2, pp. 83-91, 2016.

[9] H. T. Do, “Process trainings connect between theory and practice, between basic science and specialized science and educational research to meet the requirements of general education innovation,” Vietnam Journal of Education, vol. 493, no. 1, pp. 1-7, 2021.

[10] H. T. Phan, “Management of teacher education under training program assessement criteria of Southest Asia leading universities (AUN-QA),” Vietnam Journal of Education, vol. 393, no. 1, pp. 12-17, 2016.

[11] T. S. T. Hoang, “Theoretical framwork for middle school teacher training management, in the direction of appoaching competence-based learning outcomes standard to meet education innovation requirements,” Vietnam Journal of Educational Sciences, no. 16, pp. 25-30, 2019.

[12] T. P. A. Pham, T. Q. T. Nguyen, and T. T. T. Le, “Reality and measures to train skills of designing multiple-choice questions for students on the competency-based approach in teaching biology in high school,” Journal of Science University of Education, Hue University, vol. 2, no. 54, pp. 57-65, 2020.

[13] B. T. K. Anh and N. T. Y. Phuong, “Teaching with Developing Learners’ Competencies Orientation and Problems in Managing the Process of Teaching Literature in Vietnam,” American Journal of Educational Research, vol. 6, no. 7, pp. 915-921, 2018.

[14] T. M. Bui, “The process of completion of teaching skill,” Vietnam Journal of Educational Science, no. 70, pp. 11-13, 2011.

[15] T. C. N. Dao, “Innovating methods of training teaching skills for pedagogical students at foreign language universities - Hanoi National University,” Vietnam Journal of Educational Science, no. 16, pp. 91-96, 2019.

[16] T. T. Nguyen, “Solutions for cultivating teachers’ padagogical competence meeting the requirement of the general education innovation programme,” Journal of Science, Dong Nai University, no. 12, pp. 10-16, 2019.

[17] I. Sasson, D. Kalir, and N. Malkinson, “The role of pedagogical practices in novice teachers' work,” European Journal of Educational Research, vol. 9, no. 1, pp. 457-469, 2020.

[18] K. D. Tran and M. H. Nguyen, Higher education and university administration. Vietnam National University, Hanoi, 2012.

[19] K. Tran, Effective School Leadership and Management (Capacity Approach). University of Education Publishing House, Hanoi, 2018.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6409

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved