ƯỚC LƯỢNG SoC CỦA PIN LITHIUM-ION SỬ DỤNG BỘ QUAN SÁT BÌNH PHƯƠNG CỰC TIỂU HỒI QUY | Thụy | TNU Journal of Science and Technology

ƯỚC LƯỢNG SoC CỦA PIN LITHIUM-ION SỬ DỤNG BỘ QUAN SÁT BÌNH PHƯƠNG CỰC TIỂU HỒI QUY

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 05/03/18

Các tác giả

1. Nguyễn Vĩnh Thụy Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Văn Chí, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo đề cập đến vấn đề ước lượng dung lượng SoC (state of charge) của modul pin Lithium-ion dựa trên bộ quan sát bình phương cực tiểu hồi quy. Modul pin Lithium-ion được biểu diễn bằng mô hình RC bậc nhất, có tham số thay đổi. Các tham số của mô hình này được cập nhật theo thời gian bằng cách giải nghiệm của một bài toán hồi quy bình phương cực tiểu, dựa trên các tham số xác định được của mô hình, SoC sẽ được ước lượng online bằng cách sử dụng quan sát trạng thái Luenberger. Kết quả mô phỏng cho thấy các tham số của modul pin Lithium-ion được cập nhật khá chính xác theo giá trị thực, sai số ước lượng SoC bằng bộ quan sát nằm trong khoảng  ±0,5% trong điều kiện có nhiễu ồn trắng ảnh hưởng đến dòng điện và điện áp đo được của pin. 


Từ khóa


Hệ phi tuyến, ước lượng SoC, pin Lithium-Ion, nhận dạng tham số mô hình, quan sát trạng thái

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved