VỀ TRÒ CHƠI ĐUỔI BẮT TUYẾN TÍNH TRÊN THANG THỜI GIAN | Minh | TNU Journal of Science and Technology

VỀ TRÒ CHƠI ĐUỔI BẮT TUYẾN TÍNH TRÊN THANG THỜI GIAN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 05/03/18

Các tác giả

Vi Diệu Minh Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nhằm thống nhất nghiên cứu các hệ động lực liên tục (hệ phương trình vi phân) và hệ động lực rời rạc (hệ phương trình sai phân), năm 1988, Stefan Hilger trong luận án Tiến sĩ của mình, đã đưa ra khái niệm thang thời gian (time scale). Nội dung chính của bài báo này là nghiên cứu bài toán trò chơi đuổi bắt tuyến tính trên thang thời gian. Đưa ra điều kiện đủ để kết thúc trò chơi với các điều khiển thỏa mãn hạn chế hình học hoặc hạn chế tích phân. Hai định lí được trình bày trong bài báo cho phép hợp nhất một số kết quả đã biết trong trò chơi đuổi bắt tuyến tính mô tả bởi phương trình vi phân hoặc phương trình sai phân với ràng buộc hình học hoặc ràng buộc tích phân.


Từ khóa


Thang thời gian, Delta đạo hàm, điều khiển, trò chơi đuổi bắt tuyến tính, hệ động lực.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved