ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ TÁC ĐỘNG CỦA SỰ CỐ THỦY SẢN CHẾT HÀNG LOẠT TẠI VIỆT NAM | Vân | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ TÁC ĐỘNG CỦA SỰ CỐ THỦY SẢN CHẾT HÀNG LOẠT TẠI VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 04/11/22                Ngày hoàn thiện: 30/01/23                Ngày đăng: 31/01/23

Các tác giả

1. Đinh Thị Hải Vân, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
2. Lương Đức Anh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3. Nguyễn Thanh Lâm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
4. Ngô Thế Ân, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
5. Đoàn Thanh Thủy, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
6. Cao Trường Sơn Email to author, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tóm tắt


Nghiên cứu này được thực hiện trên địa bàn 5 tỉnh Phú Thọ, Hải Dương, Thái Bình, Thanh Hóa và Đồng Nai trong giai đoạn từ tháng 6/2021- 6/2022 nhằm đánh giá hiện trạng và tác động của sự cố thủy sản chết hàng loạt. Các phương pháp chính được sử dụng trong nghiên cứu gồm: thu thập số liệu thứ cấp; điều tra khảo sát; điều tra bảng hỏi và xử lý số liệu. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, hoạt động nuôi trồng thủy sản đang phát triển cả về số lượng và chất lượng ở khu vực nghiên cứu; sự cố thủy sản chết hàng loạt diễn ra khá phổ biến với tổng số 39 vụ trong giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn 5 tỉnh điều tra, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế, gây ô nhiễm môi trường và các xung đột xã hội giữa các bên liên quan. Nguyên nhân dẫn đến sự cố thủy sản chết hàng loạt gồm: nguyên nhân tự nhiên (thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh) và nhân tạo (ô nhiễm môi trường). Trong đó, nguyên nhân ô nhiễm môi trường là nguyên nhân chủ đạo. Để khắc phục tình trạng trên, các bên liên quan trong hoạt động nuôi trồng thủy sản cần chủ động thực hiện các giải pháp ứng phó tổng hợp ở cả ba giai đoạn trước, trong và sau khi có sự cố thủy sản chết hàng loạt diễn ra.


Từ khóa


Nuôi trồng thủy sản; Đánh giá hiện trạng; Ô nhiễm môi trường; Sự cố; Thủy sản chết hàng loạt

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] C. L. Dutton, A. L. Subalusky, S. K. Hamilton, E. J. Rosi, and D. M. Post, “Organic matter loading by hippopotami causes subsidy overload resulting in downstream hypoxia and fish kills’,” Nature Communications, no. 9, p. 1951, 2018, doi: 10.1038/s41467-018-04391-6.

[2] T. Kragh, K. T. Martinsen, E. Kristensen, and K. Sand-Jensen, “From drought to flood: Sudden carbon inflow causes whole-lake anoxia and massive fish kill in a large shallow lake,” Science of The Total Environment, no.739, 2020, Art. no. 140072, doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.140072.

[3] V. T. La and S. J. Cooke, “Advancing the Science and Practice of Fish Kill Investigations,” Reviews in Fisheries Science, no. 19, pp. 21-33, 2011, doi: 10.1080/10641262.2010.531793.

[4] Y. R. Rao, T. Howell, S. B. Watson, and S. Abernethy, “On hypoxia and fish kills along the north shore of Lake Erie,” Journal of Great Lakes Research, no. 40, pp. 187-191, 2014, doi: 10.1016/j.jglr.2013.11.007.

[5] Ministry of Natural Resources and Environment, Report on the current state of the environment in 2018, Hanoi, 2018.

[6] T. E. Brown, A. W. Morley, N. T. Sanderson, and R. D. Tait, “Report of a large fish kill resulting from natural acid water conditions in Australia,” Journal of Fish Biology, no. 22, pp. 335-350, 1983, doi: 10.1111/j.1095-8649.1983.tb04756.x.

[7] T. N. Nguyen, T. D. Nguyen, and N. P. Duong, “Assessing the level of livelihood restoration of fishermen in Thu Thien Hue province after the impact of the Formosa incident in 2016,” Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development, no. 128(3D), pp. 53-65, 2019.

[8] T. X. Hoang, D. T. Le, H. M. Nguyen, and N. D. T. Vuong, “Labor market impacts and responses: The economic consequences of a marine environmental disaster,” Journal of Development Economics, no. 147, 2020, Art. no. 102538, doi: 10.1016/j.jdeveco.2020.102538.

[9] General Statistics Office, Statistics on agriculture, forestry and fishery for the period 2011 – 2021, Hanoi, 2022.

[10] V. H. Nguyen, “Challenges to the sustainable development of Ben Tre seafood processing industry,” Journal of Economic Development, vol. 277, pp. 12-20, 2013.

[11] T. Khanh and L. Nguyen, “Aquaculture: Finding a sustainable way before climate change – Part 2: Proactively responding to develop output and ensure quality,” Phu Tho Provincial Portal, July 30, 2019. [Online]. Available: https://phutho.gov.vn/. [Accessed Nov. 22, 2022].

[12] Hai Duong Science and Technology Association – Fisheries Association, Report: Situation and solutions for sustainable aquaculture development in Hai Duong, Hai Duong, 2022.

[13] D. Hoang, “Thai Binh Fisheries Sub-Department develops and conserves aquatic resources in a sustainable way,” Industry and Trade Magazine, 2021. [Online]. Available: https://tapchicongthuong.vn/. [Accessed Nov. 24, 2022].

[14] T. Minh, “Thai Binh: Favorable weather for aquaculture,” Vietnam Communist Party Magazine, 2021. [Online]. Available: https://dangcongsan.vn/. [Accessed Nov. 22, 2022]

[15] H. Trong, T. Minh, and T. Minh, “Thanh Thuy: Da River runs out of water, fish in cages die en masse,” Website of Thanh Thuy district, June 16, 2021. [Online]. Available: https://thanhthuy.phutho.gov.vn. [Accessed Nov. 21, 2022].

[16] L. Dang, “Hai Duong: The risk of mass fish deaths because of oil spills on the river,” Lao Dong Newspaper, 2022. [Online]. Available: https://laodong.vn. [Accessed Nov. 24, 2022].

[17] T. S. Cao, T. H. G. Nguyen, P. T. Trieu, H. N. Nguyen, T. L. Nguyen, and H. C. Vo, “Assessment of Cau river water quality assessment using a combination of water quality and pollution indices,” Journal of Water quality Supply: Research and Technology – Aqua, vol. 69, no. 2, pp. 160-172, 2020, doi: 10.2166/aqua.2020.122.

[18] H. Cu, “Mass death of clams in Thai Binh: Ministry of Natural Resources and Environment to survey,” Thanh Nien Newspaper, 2022. [Online]. https://thanhnien.vn/. [Accessed Nov. 24, 2022].

[19] H. Mai, “After storm number 3, dead clams floated white in the sea of Thai Binh,” Ho Chi Minh City Law Newspaper, 2019. [Online]. Available: https://plo.vn/. [Accessed Nov. 24, 2022].

[20] Department of Agriculture and Rural Development of Dong Nai province, Report: The meeting results agree on the content, advise the Provincial People's Committee to handle the proposal of Dinh Quan District People's Committee on support for damage to crops and aquatic products caused by natural disasters in Dinh Quan district, Dong Nai, 2022.

[21] L. Hoang, “Water pollution in aquaculture areas,” Dong Nai Newspaper, April 02/, 2022. [Online]. Availble: http://baodongnai.com.vn/. [Accessed Nov. 24, 2022].

[22] Thai Thuy District People's Committee, Report on disease situation and prevention of aquatic diseases from 2017 to 2019 in Thai Thuy district, Thai Binh, 2019.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6876

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved