XÂY DỰNG MÔ HÌNH AQUAPONICS TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU | Như | TNU Journal of Science and Technology

XÂY DỰNG MÔ HÌNH AQUAPONICS TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 23/12/22                Ngày hoàn thiện: 05/04/23                Ngày đăng: 13/04/23

Các tác giả

1. Trần Thị Bích Như Email to author, Trường Đại học Bạc Liêu
2. Nguyễn Thị Hồng Vân, Trường Đại học Bạc Liêu
3. Trần Thị Bé, Trường Đại học Bạc Liêu
4. Lê Mỹ Phương, Trường Đại học Bạc Liêu

Tóm tắt


Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xây dựng mô hình Aquaponics nâng ngập xả cạn trên giá thể đất nung và thử nghiệm trên các loài cá khác nhau (Microsynodontis armatus, Clarias. gariepinus, Oreochromis niloticus Channa striata) và cây trồng (I. aquatica, L. siceraria, T. cucumerina C. sativus). Tốc độ tăng trưởng của cá, thực vật và các thông số môi trường nước (pH, nhiệt độ, NH3, NO2-) trong hệ thống Aquaponics được ghi lại và đánh giá trong quá trình thí nghiệm. Kết quả cho thấy, bốn loài cá được khảo sát trong thí nghiệm có tỷ lệ sống cao (> 87%). Tốc độ tăng trưởng về trọng lượng cao nhất ở C. gariepinus (218,2±18,50 g) và thấp nhất ở M. armatus (29,95 ± 1,73 g). Tốc độ tăng trưởng của O. niloticusC. striata lần lượt là 72,77±3,22 g và 84,55±5,42 g. Các loại rau và dây leo (xà lách xoong Nhật, rau muống, dây bầu, khổ qua tây và dưa leo) được chọn thử nghiệm trong hệ thống Aquaponics đều phát triển tốt, không xuất hiện sâu bệnh. Nhìn chung, các thông số môi trường khảo sát trong các mô hình Aquaponics đều nằm trong khoảng thích hợp cho sự phát triển của cá và rau.

Từ khóa


Aquaponics; Chạch lấu; Rô phi vằn; Cá lóc; Bầu

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] C. Alvarado-Flores, F. Encina-Montoya, F. Tucca, R. Vega-Aguayo, J. Nimptsch, C. Oberti, and C. Lueders, “Assessing the ecological risk of active principles used currently by freshwater fish farms,” Science of the Total Environment, vol. 775, 2021, Art. no. 144716.

[2] S. Maulu, O. J. Hasimuna, L. H. Haambiya, C. Monde, C. G. Musuka, T. H. Makorwa, and J. D. Nsekanabo, “Climate change effects on aquaculture production: sustainability implications, mitigation, and adaptations,” Frontiers in Sustainable Food Systems, vol. 5, 2021, Art. no. 609097.

[3] R. C. Borromeo Jr, J. M. Urbano, and A. T. Rivera, “Eco-Friendly Fish Farming: Responsibly Sustainable Aquaculture Among ASEAN Countries,” Sociae Polites, vol. 23, no. 1, pp. 294-312, 2022.

[4] A. Frankic and C. Hershner, “Sustainable aquaculture: developing the promise of aquaculture,” Aquaculture international, vol. 11, no. 6, pp. 517-530, 2003.

[5] R. V. Tysons et al., “Treadwell Aquaponics—Sustainable Vegetable and Fish Co-Production,” Proc. Fla. State Hort. Soc., vol. 125, pp. 381-385, 2012.

[6] D. Allen Pattillo, An Overview of Aquaponic Systems: Aquaculture Components. North Central Regional Aquaculture Center. Oct, 2017.

[7] K. N. Azad, “Comparative study of okra production using different bedding media in aquaponic system,” MS Thesis, Department of Aquaculture, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh, 2015.

[8] S. Diver and L. Rinehart, Aquaponics—Integration of hydroponics and aquacul ture, Apropriate technology transfer for rural areas: Horticulture systems guide, 27 Oct. 2010.

[9] C. Lim and C. D. Webster, Tilapia: Biology, culture, and nutrition. Food Products Press, Binghamton, NY, 2006.

[10] FAO, Fisheries and Aquaculture Technical Paper: Small-scale Aquaponic food production. FAO, 2014.

[11] G. J. Hochmuth, Nitrogen management practices for vegetable production in Florida, Circ. 1222, EDIS, 2000.

[12] J. N. Hochheimer and F. Wheaton, “Biological filters: Trickling and RBC design,” Proc. 2nd Intl. Conf. Recirculating Aquaculture, 1998, pp. 291-318.

[13] Q. P. Truong, Water quality management in freshwater fishponds, Can Tho University, 2012.

[14] T. T. H. Do, Fish Physiology – Principles and Applications, Can Tho University, 2020.

[15] M. L. Lam, T. H. Nguyen, and N. L. Duong, “Snakehead (Channa sp.) farming in tarpaulin tanks in Hau Giang province,” The 4th Fisheries Science Conference, Can Tho University, 2011, pp. 395-404.

[16] B. E. Claude, Water quality for pond Aquaculture. Deparment of Fisheries and Allied Aquacultures. Auburn University. Alabama 36849 USA, 1998.

[17] R. Francis-Floyd, C. Watson, D. Petty, and D. B. Pouder, Ammonia in aquatic systems. Univ. Florida, Dept. Fisheries Aquatic Sci., Florida Coop. Ext. Serv. FA-16, 27 Oct. 2010.

[18] N. A. D. Le, T. T. T. Le, T. B. L. Nguyen, T. H. N. Nguyen, T. T. V. Trieu, and T. D. T. Ngo, “Comparative Feasibility of Growing Tube and Container Hydroponic Sub-Systems in an Aquaponic System,” Vietnam Agriculture Science Journal, vol. 16, no. 2, pp. 141-15, 2018.

[19] N. L. Duong, Freshwater fish farming techniques, Can Tho University, 2003.

[20] T. N. B. Tran, “Aquaponics: a great sustain combined model of fisheries and biosecurity – Deep research to compare the effectiveness of two combined models of fisheries: snakehead (Channa sp.) + vegetable watercress (Nasturtium officinale L) and red tilapia (Oreochromis sp.) + vegetable watercress (N. officinale L),” School level research topic - Tra Vinh University, 2016.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7160

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved