NHU CẦU ACID AMIN CÓ CHỨA LƯU HUỲNH CHO GÀ THỊT TĂNG TRƯỞNG CHẬM TỪ 1 ĐẾN 21 NGÀY TUỔI | Định | TNU Journal of Science and Technology

NHU CẦU ACID AMIN CÓ CHỨA LƯU HUỲNH CHO GÀ THỊT TĂNG TRƯỞNG CHẬM TỪ 1 ĐẾN 21 NGÀY TUỔI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 05/03/23                Ngày hoàn thiện: 27/04/23                Ngày đăng: 28/04/23

Các tác giả

1. Trần Hồng Định Email to author, Trường Đại học Bạc Liêu
2. Nguyễn Văn Vui, Trường Đại học Trà Vinh

Tóm tắt


Nghiên cứu được thực hiện để xác định nhu cầu acid amin có chứa lưu huỳnh cho gà thịt tăng trưởng chậm từ 1 đến 21 ngày tuổi. Thí nghiệm được thực hiện từ tháng 02/2019 đến tháng 6/2019 tại Trường Đại học Công Nghệ Suranaree, Thái Lan. Tổng số 480 con gà một ngày tuổi được bố trí ngẫu nhiên vào 5 nghiệm thức khẩu phần với 6 lần lặp lại (16 con/ đơn vị thí nghiệm) trong bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên. Gà thí nghiệm được cho ăn 5 mức độ acid amin có chứa lưu huỳnh tổng số là 0,71; 0,81; 0,91; 1,01 và 1,11%. Kết quả cho thấy, gà thí nghiệm có phản ứng đáng kể (P<0,05) với các mức độ acid amin có chứa lưu huỳnh khác nhau trong các chỉ tiêu được đo lường như tăng khối lượng cơ thể và hệ số chuyển hóa thức ăn, trong khi sự thay đổi lượng acid amin có chứa lưu huỳnh khẩu phần không ảnh hưởng đến lượng thức ăn ăn vào của gà thí nghiệm. Nhu cầu acid amin có chứa lưu huỳnh được xác định bằng cách sử dụng phân tích hồi huy đường đứt đoạn cho tăng khối lượng cơ thể và hệ số chuyển hóa thức ăn lần lượt là 0,91 và 0,89%. Tóm lại, mức acid amin có chứa lưu huỳnh tối ưu trong khẩu phần được ước tính cho gà thịt tăng trưởng chậm từ 1 đến 21 ngày tuổi là 0,90% dựa trên trung bình các chỉ tiêu được đo lường.

Từ khóa


Acid amin có chứa lưu huỳnh; Tiêu tốn thức ăn; Tăng khối lượng cơ thể; Hệ số chuyển hóa thức ăn; Gà thịt tăng trưởng chậm

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] S. Jaturasitha, T. Srikanchai, M. Kreuzer, and M. Wicke, “Differences in carcass and meat characteristics between chicken indigenous to Northern Thailand (Black-Boned and Thai native) and imported extensive breeds (Bresse and Rhode Island Red),” Poultry Science, vol. 87, no. 1, pp. 160-169, 2008.

[2] K. Rikimaru and H. Takahashi, “Evaluation of the meat from Hinai-jidori chickens and broilers: analysis of general biochemical components, free amino acids, inosine 50-monophosphate, and fatty acids,” The Journal of Applied Poultry Research, vol. 19, no. 4, pp. 327-333, 2010.

[3] J. Yongsawatdigul, A. Molee, and C. Khongla, “Comparative study of meat qualities between Korat crossbred chicken and broiler during frozen storage,” 62nd International Congress of Meat Science and Technology, 14-19th August 2016, Bangkok, Thailand.

[4] P. Sangsawad, R. Kiatsongchai, B. Chitsomboon, and J. Yongsawatdigu, “Chemical and cellular antioxidant activities of chicken breast muscle subjected to various thermal treatments followed by simulated gastrointestinal digestion,” Journal of Food Science, vol. 81, no. 10, pp. 2431-2438, 2016.

[5] J. A. Conde-Aguilera, C. Cobo-Ortega, S. Tesseraud, M. Lessire, Y. Mercier, and J. van Milgen, “Changes in body composition in broilers by a sulfur amino acid deficiency during growth,” Poultry Science, vol. 92, no. 5, pp. 1266-1275, 2013.

[6] A. Garcia and A. B. Batal, “Changes in the digestible lysine and sulfur amino acid needs of broiler chicks during the first three weeks posthatching,” Poultry Science, vol. 84, no. 9, pp. 1350-1355, 2005.

[7] P. Maliwan, S. Khempaka, W. Molee, and J. Th. Schonewille, “Effect of energy density of diet on growth performance of Thai indigenous (50% crossbred) Korat chickens from hatch to 42 days of age,” Tropical Animal. Health and Production, vol. 50, no. 8, pp. 1835-1841, 2018.

[8] P. Maliwan, W. Molee, and S. Khempaka, “Response of Thai indigenous crossbred chickens to various dietary protein levels at different ages,” Tropical Animal. Health and Production, vol. 51, no. 6, pp. 1427-1439, 2019.

[9] NRC, Nutrient requirements of poultry,9th ed, Washington, DC., USA, National Academy Press, 1994.

[10] AOAC, Official Methods of Analysi, 15th ed, Association of Official Analytical Chemists, Arlington, Virginia, USA, 1990.

[11] AOAC, Official Method of Analysis, 18th ed, Association of Official Analytical Chemists, Gaithersburg, Maryland, USA, 2006.

[12] N. Thiex, L. Novotny, and A. Crawford, “Determination of ash in animal feed: AOAC Official Method 942.05 Revisited,” Journal of AOAC Interantional, vol. 95, no. 5, pp. 1392-1397, 2012.

[13] AOAC, Official Methods of Analysis, 17th ed. Association of Official Analytical Chemists, Gaithersburg, Maryland, USA, 2000.

[14] M. G. MacLeod, “Effect of amino acid balance an energy: protein ratio on energy and nitrogen metabolism in male broiler chickens,” British Poultry Science, vol. 38, no. 4, pp. 405-411, 1997.

[15] D. M. Barnes, C. C. Calvert, and K. C. Klasing, “Methionine deficiency decreases protein accretion and synthesis but not tRNA acylation in muscles of chicks,” The Journal of Nutrition, vol. 125, no. 10, pp. 2623-2630, 1995.

[16] S. Métayer, I. Seiliez, A. Collin, S. Duchêne, Y. Mercier, P. Geraert, and S. Tesseraud, “Mechanisms through which sulfur amino acids control protein metabolism and oxidative status,” The Journal of Nutritional Biochemistry, vol. 19, no. 4, pp. 207-215, 2008.

[17] C. C. Goulart, F. G. P. Costa, J. H. V. Silva, J. G. Souza, V. P. Rodrigues, and C. F. S. Oliveira, “Requirements of digestible methionine+cystine for broiler chickens at 1 to 42 days of age,” Revista Brasileira de Zootecnia, vol. 40, no. 4, pp. 797-803, 2011.

[18] W. A. Dozier III and Y. Mercier, “Ratio of digestible total sulfur amino acids to lysine of broiler chicks from 1 to 15 days of age,” Journal of Applied Poultry Research, vol. 22, no. 4, pp. 862-871, 2013.

[19] Cobb broiler management guide, “Cobb500 broiler performance & Nutrition Supplement”, cobb-vantress.com, July, 2015. [Online], Available: https://www.cobbafrica.com/wp-content/uploads/Cobb-500-Broiler-Management-Supplement.pdf. 2015. [Accessed Jan. 9, 2017].

[20] B. S. Lumpkins, A. B. Batal, and D. H. Baker, “Variations in the digestible sulfur amino acid requirement of broiler chickens due to sex, growth criteria, rearing environment, and processing yield characteristics,” Poultry Science, vol. 86, no. 2, pp. 325-330, 2007.

[21] A. Kalinowski, E. T. Jr. Moran, and C. Wyatt, “Methionine and cystine requirements of slow- and fast-feathering male broilers from zero to three weeks of age,” Poultry Science, vol. 82, no. 9, pp. 1423-1427, 2003.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7486

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved