NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC CHO BỂ NUÔI CÁ CẢNH NGOÀI TRỜI BẰNG CÔNG NGHỆ BÃI LỌC TRỒNG CÂY | Hương | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC CHO BỂ NUÔI CÁ CẢNH NGOÀI TRỜI BẰNG CÔNG NGHỆ BÃI LỌC TRỒNG CÂY

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 05/01/18

Các tác giả

Vi Thị Mai Hương Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo trình bày nghiên cứu về khả năng xử lý nước cho bể nuôi cá cảnh ngoài trời bằng công nghệ bãi lọc trồng cây. Mô hình thí nghiệm gồm 1 bể cá  kích thước (0,7 x 0,3 x 0,4)m, 1 bãi lọc trồng cây kích thước (0,67 x 0,25 x 0,38)m, 1 bể chứa nước thải kích thước (0,4 x 0,2 x 0,33)m. Mô hình được vận hành trong 30 ngày. Bể cá thả 07 con cá vàng, lưu lượng nước vào bãi lọc 12 lít/ngày và thời gian nước lưu trong bãi lọc 1 ngày. Kết quả thí nghiệm cho thấy, cá luôn khỏe mạnh, nước trong bể cá được duy trì với chất lượng tốt, đạt QCVN 38:2011/BTN&MT về quy định chất lượng nước bảo vệ đời sống thủy sinh. Giá trị của các thông số pH, DO, TSS, NH4+-N trong nước bể cá dao động trong khoảng tương ứng là 7,1-7,4; 5,2-5,9 mg/l; 16-27 mg/l; 0,61-0,76 mg/l.


Từ khóa


Nuôi cá cảnh, Xử lý nước bể cá cảnh, Bãi lọc trồng cây, Lọc nước bể cá cảnh, Bể nuôi cá cảnh ngoài trời

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved