NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT MIẾN DONG BẰNG CÔNG NGHỆ HIẾU KHÍ BÙN HOẠT TÍNH | Quỳnh | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT MIẾN DONG BẰNG CÔNG NGHỆ HIẾU KHÍ BÙN HOẠT TÍNH

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 05/01/18

Các tác giả

Phạm Hương Quỳnh Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nước thải sản xuất miến có thành phần ô nhiễm cao; BOD5 từ 209-325 mg/L; COD 460,8-891,0 mg/L; SS 625-766 mg/L; đặc biệt pH rất thấp 2,48-3,0. Nghiên cứu này thực hiện nhằm xác định các thông số tối ưu cho thiết kế hệ thống xử lý sinh học đồi với nước thải sản xuất miến. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Với nồng độ PAC là 200 mg/L hiệu quả xử lý SS lên tới 95-97% SS; Hàm lượng sinh khối 3000 mg/L; thời gian lưu 6 giờ hiệu quả xử lý đạt từ 84,0-89,3%, nước thải dòng ra đạt tiêu chuẩn thải; Tốc độ sinh khối tăng từ 19,72-21,98%; SVI đều nằm trong giải tối ưu từ 105-127 mL/g. 

Từ khóa


Aeroten, nước thải, xử lý nước thải, nước thải sản xuất miến, bùn hoạt tính.

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved