ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN CHẤT LƯỢNG THAN HOẠT TÍNH SẢN XUẤT TỪ LÕI NGÔ | Phương | TNU Journal of Science and Technology

ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN CHẤT LƯỢNG THAN HOẠT TÍNH SẢN XUẤT TỪ LÕI NGÔ

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 05/01/18

Các tác giả

Hoàng Lê Phương Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Việc sản xuất than hoạt tính từ chất thải nông nghiệp sẽ góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường do loại chất thải này gây ra đồng thời tạo ra sản phẩm có ích. Chất lượng của than hoạt tính chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như chất lượng nguyên liệu, nhiệt độ, hóa chất và thời gian hoạt hóa. Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá chất lượng của than hoạt tính sản xuất từ lõi ngô ở các nhiệt độ các bon hóa khác nhau. Lõi ngô được các bon hóa tạo than hoạt tính trong điều kiện thiếu khí ở nhiệt độ: 200 0C; 300 0C và  400 0C. Các sản phẩm than hoạt tính thu được ở 3 nhiệt độ trên được đưa đi phân tích một số chỉ số: khối lượng riêng, chỉ số hấp phụ Iot, bề mặt riêng BET và khả năng hấp phụ chất hữu cơ thông qua đánh giá chỉ số COD trong nước thải trước và sau hấp phụ bằng sản phẩm than hoạt tính. Kết quả cho thấy than hoạt tính sản xuất từ lõi ngô ở nhiệt độ 400 0C có chất lượng tốt hơn so với ở nhiệt độ 200 0C; 300 0C . Cụ thể than hoạt tính thu được ở nhiệt độ này có khối lượng riêng thấp nhất 0,792 ± 0,021 g/cm3; chỉ số hấp phụ Iot và diện tích bề mặt BET cao nhất với 510,309 ± 0,21 mg/g  và 208,860 m2/g. Bên cạnh đó khả năng hấp phụ chất hữu cơ thông qua chỉ số COD trong nước thải đạt 30,254 % trong khi giá trị này đối với than hoạt tính thu được ở 200 0C và 300 0C chỉ là 12,195 % và 17,073 %.


Từ khóa


than hoạt tính, lõi ngô, hoạt hoát vậy lý, nhiệt độ cacbon hóa, chất thải nông nghiệp

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved