THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC HỌC PHẦN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | Bích | TNU Journal of Science and Technology

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC HỌC PHẦN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 07/04/23                Ngày hoàn thiện: 30/04/23                Ngày đăng: 30/04/23

Các tác giả

Hoàng Ngọc Bích Email to author, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Thực tế dạy và học học phần Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam tại trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên cho thấy nhiều sinh viên chưa quan tâm, chưa có thái độ tích cực đối với môn học này. Điều này khiến cho môn học chưa mang lại hiệu quả như mong muốn. Xuất phát từ thực tế đó, tác giả bài viết đã xây dựng phiếu hỏi và thực hiện khảo sát đối với 300 sinh viên để nắm bắt thực trạng, tìm ra nguyên nhân, từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam tại đây. Các biện pháp được đề xuất trong bài viết bao gồm các biện pháp về phương pháp, hình thức tổ chức và khai thác các phương tiện dạy học, các biện pháp trong kiểm tra, đánh giá và các biện pháp về nguồn lực cho việc dạy, học. Thực hiện thống nhất các biện pháp này sẽ giúp cho khoa chuyên môn, bộ môn, giảng viên và nhà trường nâng cao được chất lượng dạy và học đối với học phần.

Từ khóa


Giáo dục; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Dạy; Học; Phương pháp giảng dạy

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] T. N. Do, “Some solutions to improve the quality of political theory teaching in universities today,” Vietnam Journal of Educational Sciences, no. 28, pp. 25-30, 2020.

[2] H. H. T. Trinh, “Teaching the history of the Commynist Party of Vietnam with the protection of the ideological foundation of the Communist Party of Vietnam,” Journal of Political Theory, no. 530, pp. 90-95, 2022.

[3] D. T. Nguyen, “Reality and basic solutions in order to improve political phisolophy subjects teaching efficiency at industrial university of Ho Chi Minh city,” Journal of Sciennce and Technology -IUH, no. 53A, pp. 176-184, 2021.

[4] T. T. Dao and T. T. T. Nguyen, “Some solutions to improve the quality of teaching History of Vietnamese Communist Party in the new context,” History of Vietnamese Communist Party Sciences, Institute of Vietnamese Communist Party history, Ho Chi Minh National Academy of Politics, no. 6, pp. 96-102, 2018.

[5] H. D. Vo and H. D. Ngo, “Improving the quality of teaching Revolution Lines of Vietnam Communist Party at An Giang University today,” Vietnam Journal of Education, no. 446, pp. 58-61, 2019.

[6] T. T. Hoang, “Renovating the presentation method in teaching History of Vietnamese Communist Party at TNU - Pedagogical University,” Vietnam Journal of Education, no. 261, pp. 43-47, 2011.

[7] T. H. Le and T. B. T. Le, “The current situation and some solutions to apply teaching methods to solve problem situations in teaching political theory subjects at Thai Nguyen University today,” Vietnam Journal of Education, no. 444, pp. 55-58, 2018.

[8] M. T. Nguyen, T. V. Nguyen, and T. Q. L. Le, “Introducing Political theory in Universities of Thai nguyen University: challenges and solutions for modern educational reform requirements,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 227, no. 17, pp. 200-207, 2022.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7697

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved