THÀNH PHẦN HOÁ HỌC VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG VI SINH VẬT CỦA TINH DẦU DẦU GIUN (Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants) Ở LÂM ĐỒNG | Ngọc | TNU Journal of Science and Technology

THÀNH PHẦN HOÁ HỌC VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG VI SINH VẬT CỦA TINH DẦU DẦU GIUN (Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants) Ở LÂM ĐỒNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 25/04/23                Ngày hoàn thiện: 05/06/23                Ngày đăng: 08/06/23

Các tác giả

1. Nguyễn Văn Ngọc Email to author, Trường Đại học Đà Lạt
2. Hoàng Thị Bình, Trường Đại học Đà Lạt
3. Đỗ Trần Thẩm Thuý, Trung tâm nghiên cứu dược liệu Tây Nguyên - Viện Dược liệu
4. Nguyễn Phạm Đoàn, Trường Đại học Đà Lạt
5. Huỳnh Thị Hương Trầm, Trường Đại học Đà Lạt
6. Nguyễn Văn Phúc, Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
7. Đỗ Nguyễn Việt Hùng, Công ty TNHH DaLat Hasfarm

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm đánh giá thành phần hoá học cũng như hoạt tính kháng vi sinh vật của tinh dầu loài dầu giun (Dysphania ambroisioides (L.) Mosyakin & Clemants) phân bố tại tỉnh Lâm Đồng. Phương pháp lôi cuốn hơi nước đã được sử dụng để tách chiết tinh dầu và phương pháp sắc ký khí - ghép khối phổ (GC-MS) để phân tích thành phần hoá học của tinh dầu. Ngoài ra, phương pháp khuếch tán giếng thạch được sử dụng trong nghiên cứu này để đánh giá khả năng kháng hai chủng vi sinh vật là Staphylococcus aureus, Escherichia coli và một chủng nấm men gây bệnh là Candida albicans của tinh dầu loài dầu giun ở các nồng độ pha loãng 12,5%, 25%, 50%, 75% và 100%. Kết quả đã xác định được 15 hợp chất có trong tinh dầu loài dầu giun thu ở Lâm Đồng với α-terpinene (74,70%) và ascaridole (17,93%), δ- cymene (3,04%) là những thành phần chiếm hàm lượng cao. Ở các nồng độ pha loãng khác nhau của tinh dầu đều thể hiện khả năng kháng tốt với cả 3 chủng vi sinh vật thử nghiệm.

Từ khóa


Kháng vi sinh vật; Đà Lạt; Dysphania ambroisioides; Tinh dầu; Lâm Đồng

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] P. Uotila, A. P. Sukhorukov, N. Bobon, J. McDonald, A. A. Krinitsina, and G. Kadereit, “Phylogeny, biogeography and systematics of Dysphanieae (Amaranthaceae),” Taxon, vol. 70, no. 3, pp. 526-551, 2021.

[2] T. J. Stohlgren, L. L. Loope, and L. J. Makarick, “Invasive plants in the United States national parks,” Plant invasions in protected areas: patterns, problems and challenges, 2013, pp. 267-283.

[3] K. Morteza-Semnani, “A Review on Chenopodium botrys L.: traditional uses, chemical composition and biological activities,” Pharmaceutical and Biomedical Research, vol. 1, no. 2, pp. 1-9, 2015.

[4] A. Dagni, S. C. Hegheș, R. Suharoschi, O. L. Pop, A. Fodor, R. Vulturar, and B. El Khalfi, “Essential oils from Dysphania genus: Traditional uses, chemical composition, toxicology, and health benefits,” Frontiers in Pharmacology, vol. 13, 2022, Art. no. 1024274.

[5] P. J. Uotila, “Chenopodium. In: Castroviejo S (ed) Flora Iberica,” Real Jardín Botánico- CSIC, Madrid, Madrid, vol. 2, pp. 484-500, 1990.

[6] S. E. Clemants and S. L. Mosyakin, “Dysphania. In: Flora of North America Editorial Committee (ed) Flora of North America North of Mexico,” Oxford University Press, New York, vol. 4, pp. 267-275, 2003.

[7] M. H. Soares, H. J. Dias, T. M. Vieira, M. G. de Souza, A. F. Cruz, F. R. Badoco, and A. E. Crotti, “Chemical composition, antibacterial, schistosomicidal, and cytotoxic activities of the essential oil of Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants (Chenopodiaceae),” Chemistry & biodiversity, vol. 14, no. 8, 2017, Art. no. e1700149.

[8] A. Zamilpa, C. García-Alanís, M. E. López-Arellano, V. M. Hernández-Velázquez, M. G. Valladares-Cisneros, D. O. Salinas-Sánchez, and P. Mendoza-de Gives, “In vitro nematicidal effect of Chenopodium ambrosioides and Castela tortuosa n-hexane extracts against Haemonchus contortus (Nematoda) and their anthelmintic effect in gerbils,” Journal of helminthology, vol. 93, no. 4, pp. 434-439, 2019.

[9] M. Cantoria, “Aromatic and medicinal herbs of the Philippines,” Quarterly Journal of Crude Drug Research, vol. 14, no. 3, pp. 97-128, 1976.

[10] J. A. Hurrell, “Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants,” In Medicinal and Aromatic Plants of South America, pp. 197-209, 2018.

[11] L. M. Carrillo-López, H. A. Zavaleta-Mancera, A. Vilchis-Nestor, R. M. Soto-Hernández, R. M. J. Arenas-Alatorre, L. I. Trejo-Téllez, and F. Gómez-Merino, “Biosynthesis of silver nanoparticles using Chenopodium ambrosioides,” Journal of Nanomaterials, vol. 2014, pp. 1-9, 2014.

[12] L. M. Carrillo-López, R. M. Soto-Hernández, H. A. Zavaleta-Mancera, and A. R. Vilchis-Néstor, “Study of the performance of the organic extracts of Chenopodium ambrosioides for Ag nanoparticle synthesis,” Journal of Nanomaterials, vol. 2016, pp. 1-13, 2016.

[13] J. Li, X. Yang, J. Yu, Z. Li, Q. Deng, Y. Cao, and Y. Wang, “Chemical composition of the volatile oil of Chenopodium ambrosioides L. from Mianyang in Sichuan Province of China and its sub-chronic toxicity in mice,” Tropical Journal of Pharmaceutical Research, vol. 19, no. 9, pp. 1985-1991, 2020.

[14] A. A. Almadiy, “Chemical profile, mosquitocidal, and biochemical effects of essential oil and major components of Dysphania ambrosioides against Culex quinquefasciatus Say,” Environmental Science and Pollution Research, vol. 27, no. 33, pp. 41568-41576, 2020.

[15] B. S. Bisht and A. Kumar, “Terpenoid composition of Chenopodium ambrosioides L. and its Antimicrobial activity from Uttarakhand Himalaya of India,” Journal of Drug Delivery and Therapeutics, vol. 9, no. 4-A, pp. 612-617, 2019.

[16] O. T. Fatokun, A. H. Diyaolu, K. B. Esievo, A. Adamu, M. O. Aboh, and S. E. Okhale, “Chemical composition and antibacterial activity of the essential oil of Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants from North Central Nigeria,” Journal of Phytomedicine and Therapeutics, vol. 18, no. 2, pp. 304-313, 2019.

[17] M. A. S. Brahim, M. L. Fadli, L. Hassani, B. Boulay, M. Markouk, K. Bekkouche, and M. Larhsini, “Chenopodium ambrosioides var. ambrosioides used in Moroccan traditional medicine can enhance the antimicrobial activity of conventional antibiotics,” Industrial Crops and products, vol. 71, pp. 37-43, 2015.

[18] N. Lall and J. J. M. Meyer, “In vitro inhibition of drug-resistant and drug-sensitive strains of Mycobacterium tuberculosis by ethnobotanically selected South African plants,” Journal of Ethnopharmacology, vol. 66, no. 3, pp. 347-354, 1999.

[19] R. E. Mokni, F. S. Youssef, H. Jmii, A. Khmiri, S. Bouazzi, I. Jlassi, and S. Hammami, “The essential oil of Tunisian Dysphania ambrosioides and its antimicrobial and antiviral properties,” Journal of Essential Oil Bearing Plants, vol. 22, no. 1, pp. 282-294, 2019.

[20] Z. Kokanova-Nedialkova, P. Nedialkov, and S. Nikolov, “The genus Chenopodium: phytochemistry, ethnopharmacology and pharmacology,” Pharmacognosy Reviews, vol. 3, no. 6, p. 280, 2009.

[21] J. G. M. Rodrigues, P. S. V. Albuquerque, J. R. Nascimento, J. A. V. Campos, A. S. Godinho, S. J. Araújo, and F. R. Nascimento, “The immunomodulatory activity of Chenopodium ambrosioides reduces the parasite burden and hepatic granulomatous inflammation in Schistosoma mansoni- infection,” Journal of Ethnopharmacology, p. 264, 2021, Art. no. 113287.

[22] H. B. Do, Q. C. Do, X. C. Bui, T. D. Nguyen, and T. Tran, Medicinal plants and medicinal animals in Vietnam. Science and Technics Publishing House, 2004, p. 622.

[23] H. H. Pham, An illustrated flora of Vietnam. Young Publishing House, Ho Chi Minh City, 2003, p. 724.

[24] T. K. N. Tran, M. Q. Pham, and Q. T. Tran, “Characterization of Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants essential oil from Vietnam,” Natural Volatiles and Essential Oils, vol. 7, no. 4, pp. 34-40, 2020.

[25] S. S. Saei-Dehkordi, H. Tajik, M. Moradi, and F. Khalighi-Sigaroodi, “Chemical composition of essential oils in Zataria multiflora Boiss. from different parts of Iran and their radical scavenging and antimicrobial activity,” Food and Chemical Toxicology, vol. 48, no. 6, pp. 1562-1567, 2010.

[26] T. B. Hoang, M. T. Nguyen, H. Q. Nguyen, and V. N. Nguyen, “Antibacterial activities and chemical composition of essential oil of Blumea balsamifera (L.) DC distributed in Lamdong Province, Vietnam,” Dalat Journal of Science, vol. 10, no. 2, pp. 3-13, 2020.

[27] J. Devillers, R. Steiman, and F. Seigle-Murandi, “The usefulness of the agar-well diffusion method for assessing chemical toxicity to bacteria and fungi,” Chemosphere, vol. 19, no. 10-11, pp. 1693-1700, 1989.

[28] C. Valgas, S. M. D. Souza, E. F. Smânia, and A. Smânia Jr, “Screening methods to determine antibacterial activity of natural products,” Brazilian journal of microbiology, vol. 38, no. 2, pp. 369-380, 2007.

[29] V. N. Nguyen and T. B. Hoang, “The antimicrobial activity and chemical composition of Elsholtzia blanda (Benth.) Benth. essential oils in Lam Dong Province, Viet Nam,” Can Tho University Journal of Science, vol. 14, no. 3, pp. 72-77, 2022.

[30] J. F. Cavalli, F. Tomi, A. F. Bernardini, and J. Casanova, “Combined analysis of the essential oil of Chenopodium ambrosioides by GC, GC‐MS and 13C‐NMR spectroscopy: quantitative determination of ascaridole, a heat‐sensitive compound,” Phytochemical Analysis: An International Journal of Plant Chemical and Biochemical Techniques, vol. 15, no. 5, pp. 275-279, 2004.

[31] G. Ruberto, M. T. Baratta, S. G. Deans, and H. D. Dorman, “Antioxidant and antimicrobial activity of Foeniculum vulgare and Crithmum maritimum essential oils,” Planta medica, vol. 66, no. 8, pp. 687-693, 2000.

[32] V. G. de Billerbeck, “Huiles essentielles et bactéries résistantes aux antibiotiques,” Phytothérapie, vol. 5, no. 5, pp. 249-253, 2007.

[33] W. R. Diao, Q. P. Hu, H. Zhang, and J. G. Xu, “Chemical composition, antibacterial activity and mechanism of action of essential oil from seeds of fennel (Foeniculum vulgare Mill.),” Food Control., vol. 35, pp. 109-116, 2014.

[34] M. Zefzoufi, A. Smaili, R. Fdil, L. A. Rifai, L. Faize, T. Koussa, and M. Faize, “Composition of essential oil of Moroccan Dysphania ambrosioides and its antimicrobial activity against bacterial and fungal phytopathogens,” Journal of Plant Pathology, vol. 102, pp. 47-58, 2020.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7823

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved