ĐẶC TRƯNG PHÂN BỐ, MỐI TƯƠNG QUAN VÀ XU HƯỚNG HÌNH THÀNH CỦA CÁC HỢP CHẤT CHLOROBENZENS TRONG TRO THẢI LÒ ĐỐT RÁC VÀ LÒ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP | Thúy | TNU Journal of Science and Technology

ĐẶC TRƯNG PHÂN BỐ, MỐI TƯƠNG QUAN VÀ XU HƯỚNG HÌNH THÀNH CỦA CÁC HỢP CHẤT CHLOROBENZENS TRONG TRO THẢI LÒ ĐỐT RÁC VÀ LÒ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 03/07/23                Ngày hoàn thiện: 25/07/23                Ngày đăng: 25/07/23

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Thu Thúy Email to author, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên
2. Phí Thị Hương, 1) Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên, 2) Trường Trung học phổ thông chuyên Thái Bình

Tóm tắt


Trong nghiên cứu này, để đánh giá hàm lượng, đặc trưng phân bố của 07 hợp chất chlorobenzens (CBzs), chúng tôi đã phân tích 25 mẫu bao gồm tro bay và tro đáy thu thập tại 03 lò sản xuất công nghiệp và 04 lò đốt rác thải, trên thiết bị sắc ký khí khối phổ. Hàm lượng trung bình của các CBzs trong lò sản xuất công nghiệp từ 0,723 đến 34,2 ng/g và lò đốt rác thải là 0,745 đến 35,4 ng/g. Tỷ lệ phần trăm phân bố của các CBzs trong tro bay xu hướng chiếm tỷ lệ cao là các hợp chất clo cao như PeCB, HCB, TeCB, trong tro đáy thì các hợp chất clo thấp như 1,3-DCB, 1,2,4-TCB lại có xu hướng chiếm tỷ lệ cao hơn. Nghiên cứu cũng đưa ra mối tương quan và dự đoán sự hình thành hoặc khử clo của các hợp chất CBzs do sự chuyển hóa của các hợp chất hoặc cơ chế de novo: 1,2/1,3-DCB → 1,2,4-TCB → 1,2,3,4-TeCB → PeCB → HCB. Thông tin kết quả nghiên cứu góp phần bổ sung về nguồn phát thải không chủ định, cũng như xu hướng hình thành trong lò đốt rác thải và lò sản xuất công nghiệp.

Từ khóa


CBzs; Lò đốt rác thải; Lò sản xuất công nghiệp; Tro bay; Tro đáy

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] UNEP (United Nations Environmental Program), Stockholm convention on persistant organic pollutants. Stockholm, Sweden, 2001.

[2] UNEP (United Nations Environmental Program), Stockholm Covention on Persistent Organic Pollutants (POPs), Stockholm, Sweden, 2009.

[3] H. Huang and A. Buekens, "Chemical kinetic modeling of de novo synthesis of PCDD/F in municipal waste incinerators,” Chemosphere, vol. 44, no. 6, pp. 1505-1510, 2001.

[4] Environnement Canada, Proposed Risk Management Strategy for Penta- and Tetrachlorobenzenes under CEPA 1999, Environment Canada, 2005

[5] G. Schwarz and L. Stieglitz, "Formation of organohalogen compounds in fly ash by metal-catalyzed oxidation of residual carbon," Chemosphere, vol. 25, no. 3, pp. 277-282, 1992.

[6] T. H. Nguyen, T. T. T. Nguyen, and H. T. Nguyen, "Polychlorobenzenes and polychlorinated biphenyls in ash and soil from several industrial areas in North Vietnam: residue concentrations, profiles and risk assessment," Environmental Geochemistry and Health, vol. 38, pp. 399-411, 2016.

[7] H. T. Nguyen, T. T. T. Nguyen, H. T. Nguyen, A. Q. Hoang, L. H. Pham, and M. B. Tu, "Levels, profiles, and emission characteristics of chlorobenzenes in ash samples from some industrial thermal facilities in northern Vietnam," Environmental Science and Pollution Research, vol. 26, pp. 188-198, 2019

[8] T. T. T. Nguyen, A. Q. Hoang, V. D. Nguyen, H. T. Nguyen, V. T. Vu, X. T. Vuong, and M. B. Tu, "Concentrations, profiles, emission inventory, and risk assessment of chlorinated benzenes in bottom ash and fly ash of municipal and medical waste incinerators in northern Vietnam," Environmental Science and Pollution Research, vol. 28, pp. 13340-13351, 2021.

[9] G. Liu, M. Zheng, W. Liu, C. Wang, B. Zhang, and L. Gao, "Atmospheric emission of PCDD/Fs, PCBs, hexachlorobenzene, and pentachlorobenzene from the coking industry," Environmental Science & Technology, vol. 43, no. 24, pp. 9196-9201, 2009.

[10] Z. Nie, G. Liu, W. Liu, B. Zhang, and M. Zheng, "Characterization and quantification of unintentional POP emissions from primary and secondary copper metallurgical processes in China," Atmospheric Environment, vol. 57, pp. 109-115, 2012.

[11] H. Zhang, L. Jiang, X. Zhou, T. Zeng, Z. He, X. Huang, and S. Song, "Determination of hexachlorobutadiene, pentachlorobenzene, and hexachlorobenzene in waste incineration fly ash using ultrasonic extraction followed by column cleanup and GC-MS analysis," Analytical and Bioanalytical Chemistry, vol. 410, pp. 1893-1902, 2018.

[12] X. Ma, M. Zheng, W. Liu, Y. Qian, X. Zhao, and B. Zhang, "Synergic effect of calcium oxide and iron (III) oxide on the dechlorination of hexachlorobenzene," Chemosphere, vol. 60, no. 6, pp. 796-801, 2005.

[13] Li. S, M. Zheng, W. Liu, G. Liu, K. Xiao, and C. Li, "Estimation and characterization of unintentionally produced persistent organic pollutant emission from converter steelmaking processes," Environ. Sci. Pollut. Res. Int., vol. 21, no. 12, pp. 7361-7368, 2018.

[14] H. Huang and A. Buekens, "On the mechanisms of dioxin formation in combustion processes," Chemosphere, vol. 31, no. 9, pp. 4099-4117, 1995.

[15] Y. Q. Li, M. X. Zhan, T. Chen, J. Zhang, X. D. Li, J. H. Yan, and A. Buekens, "Formation, reduction and emission behaviors of CBzs and PCDD/Fs from cement plants," Aerosol and Air Quality Research, vol. 16, no. 8, pp. 1942-1953, 2016.

[16] C. Liu, X. Jiang, F. Wang, X. Yang, and T. Wang, "Hexachlorobenzene dechlorination as affected by nitrogen application in acidic paddy soil," Journal of Hazardous Materials, vol. 179, no. 1-3, pp. 709-714, 2010.

[17] W. Klusmeier, P. Vögler, K. H. Ohrbach, and H. Weber, “Thermal decomposition of pentachlorobenzene, hexachlorobenzene and octachlorostyrene in air,” Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, vol. 14, no. 1, pp. 25-36, 1988.

[18] Y. Shih, Y. C. Chen, M. Chen, Y. Tai, and C. P. Tso, "Dechlorination of hexachlorobenzene by using nanoscale Fe and nanoscale Pd/Fe bimetallic particles," Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, vol. 332, no. 2-3, pp. 84-89, 2009.

[19] J. P. Aittola, J. Paasivirta, A. Vattulainen, S. Sinkkonen, J. Koistinen, and J. Tarhanen, "Formation of chloroaromatics at a metal reclamation plant and efficiency of stack filter in their removal from emission," Chemosphere, vol. 32, no. 1, pp. 99-108, 1996.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.8262

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved