SỰ TÍCH HỢP CÁC CÔNG CỤ CÔNG NGHỆ TRONG VIỆC DẠY TIẾNG ANH | Linh | TNU Journal of Science and Technology

SỰ TÍCH HỢP CÁC CÔNG CỤ CÔNG NGHỆ TRONG VIỆC DẠY TIẾNG ANH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 06/07/23                Ngày hoàn thiện: 30/10/23                Ngày đăng: 30/10/23

Các tác giả

Nguyễn Thuỳ Linh Email to author, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo nghiên cứu việc tích hợp các công cụ công nghệ trong việc dạy tiếng Anh, bao gồm phương pháp giảng dạy, công cụ công nghệ được sử dụng và những khó khăn mà giảng viên phải đối mặt. Sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng để thu thập và phân tích dữ liệu số liệu thông qua các bảng câu hỏi có cấu trúc, cung cấp thông tin về các công nghệ chính được sử dụng, những khó khăn mà giáo viên gặp phải và các phương pháp giảng dạy áp dụng công nghệ có hiệu quả nhất. Kết quả nghiên cứu làm nổi bật sự phổ biến của công nghệ trong giảng dạy tiếng Anh, với các công cụ quan trọng cung cấp nhiều cơ hội giảng dạy nhưng cũng đặt ra những thách thức. Phương pháp học kết hợp là phương pháp giảng dạy áp dụng công nghệ hiệu quả nhất. Nghiên cứu cũng nhấn mạnh sự cần thiết giải quyết những khó khăn được và đưa ra các giải pháp để tăng cường việc giảng dạy tiếng Anh sử dụng công nghệ.

Từ khóa


Tích hợp; Công nghệ; Công cụ; Tiếng Anh; Giảng dạy

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] G. J. Hwang and P. H. Wu, “Effects of computer-assisted language learning: A meta-analysis,” International Journal of Computer-Assisted Language Learning and Teaching, vol. 9, no. 2, pp. 18-38, 2019.

[2] E. C. Schmid and S. Whyte, “Interactive whiteboards in state school settings: Teacher responses to socio-constructivist hegemonies,” Language Learning & Technology, vol. 16, no. 2, pp. 65-86, 2012.

[3] M. Abdous, B. R. Facer, and C. J. Yen, “Academic effectiveness of mobile learning in an inclusive environment,” Journal of Computing in Higher Education, vol. 28, no. 1, pp. 15-42, 2016.

[4] Y. Cao and J. Philp, “Task-based language teaching in technology-enhanced environments: Exploring opportunities and challenges,” Language Teaching Research, vol. 22, no. 3, pp. 259-279, 2018.

[5] G. Kessler and D. Bikowski, “Technology in the English language learning classroom,” In The TESOL encyclopedia of English language teaching, J. Liontas (Ed.). Wiley, 2020.

[6] M. Shahbaz, “Barriers to technology integration in English language teaching: A review of the literature,” Educational Sciences: Theory & Practice, vol. 20, no. 1, pp. 48-69, 2020.

[7] C. R. Graham, “Blended learning systems: Definition, current trends, and future directions,” In MOOCs and educational challenges around Asia and Europe, C. J. Bonk, M. M. Lee, T. C. Reeves, and T. H. Reynolds (Eds.), pp. 3-16. Routledge, 2016.

[8] M. González-Lloret, “Technological tools and second language acquisition,” In Teaching English as a second or foreign language, M. Celce-Murcia, D. M. Brinton, and M. A. Snow (Eds.), 4th ed., pp. 452-469. National Geographic Learning, 2013.

[9] T. M. B. Ngo, T. T. T. Nguyen, and T. P. L. Vi, “Increase information technology in online teaching at Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 227, no. 09, pp. 576-581, 2023.

[10] M. T. Tran, T. B. N. Nguyen, and T. L. Nguyen, “Second –year stdents’ attitudes tơards English learning: A study at University of Information and communication technology – Thai Nguyen University,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 225, no. 11, pp. 32-38, 2020.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.8292

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved