ÁP DỤNG MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC VÀO DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 TẠI TRƯỜNG PHỔ THÔNG | Hà | TNU Journal of Science and Technology

ÁP DỤNG MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC VÀO DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 TẠI TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 21/07/23                Ngày hoàn thiện: 12/09/23                Ngày đăng: 12/09/23

Các tác giả

1. Đỗ Thị Thu Hà Email to author, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
2. Nguyễn Thị Hà Phương, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt


Trong bối cảnh đổi mới giáo dục trong nước và quốc tế hiện nay đã xác định giáo viên cần phải thay đổi cách thức, tổ chức dạy học nhằm thu hút sự tham gia tích cực của học sinh trong lớp trong suốt quá trình học tập. Bài viết này trình bày quy trình áp dụng mô hình lớp học đảo ngược vào dạy học Địa lí 11 tại trường phổ thông, phân tích ưu và nhược điểm của mô hình trong quá trình giảng dạy. Đồng thời, tác giả tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm tra tính khả thi của việc áp dụng mô hình lớp học đảo ngược vào dạy học Địa lí 11. Thông qua kết quả nghiên cứu, tác giả nhận thấy, việc áp dụng mô hình lớp học đảo ngược không chỉ giúp tăng cường hứng thú học tập, tương tác của học sinh, mà còn giúp học sinh chủ động trong việc tìm kiếm và tiếp thu tri thức, từ đó nâng cao kết quả học tập.

Từ khóa


Địa lí 11; Mô hình; Lớp học đảo ngược; Quy trình; Tích cực

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] F. Ozdamli and G. Asiksoy, "Flipped classroom approach," World Journal on Educational Technology, vol. 8, no. 2, pp. 98-105, 2016.

[2] M. N. Heng, "Mok. Teaching tip: The flipped classroom," Journal of Information Systems Education, vol. 25, no. 1, pp. 7-11, 2014.

[3] J. Bergmann and A. Sams, Flip Your Classroom, International Society for Technology in Education, The United States of America, 2012.

[4] O. C. Falode and I. A. Mohammed, "Improving students’ geography achievement using computer simulation and animation packages in flipped classroom settings," Journal of Digital Educational Technology, vol. 3, no. 2, pp. 1-7, 2023.

[5] M. G. Zeren, "The flipped geography lecture," Marmara Coğrafya Dergisi, no. 33, pp. 25-57, 2016.

[6] J. F. Strayer, The effects of the classroom flip on the learning environment: a comparison of learning activity in a traditional classroom and a flip classroom that used an intelligent tutoring system, The Ohio State University, pp. 178-200, 2007.

[7] S. A. Ezeudu1 and G. O. Gbendu, "Effect Of Flipped Classroom Strategy On Students’ Attitude Towards Secondary School Geography: Implications For Entrepreneurship Education In Nigeria," International Journal of Studies in Education, vol. 16, no. 2, pp. 38-51, 2019.

[8] Q. V. Nguyen and T. M. T. Le, "Applying "Flipped classroom" model in teaching "digital" to improve students' capacity of creative thinking," Ho Chi Minh City University of Education - Journal Of Science, vol. 14, no. 2, pp. 16-28, 2017.

[9] V. T. Vu, "Evaluation and application of flipped classroom model in teaching English for non-specialists at Hanoi Law University," Vietnam Journals Online - VJOL, vol. 16, no. 12, pp. 151-160, 2022.

[10] T. B. H. Tran, "The flipped classroom model of the Blended Learning method and suggesting for the inevitable teaching method in the digital transformation of higher education today," HCMCOUJS, vol. 17, no. 7, pp. 136-144, 2022.

[11] S. Vereş and A.-D. Muntean, "The Flipped Classroom as an Instructional Model," Romanian Review of Geographical Education, vol. 10, no. 1, pp. 56-67, 2021.

[12] B. Mull, "NovemberLearning.com," 2012. [Online]. Available: https://novemberlearning.com/wp-content/uploads/2012/10/flipped-learning-a-response-to-five-common-criticisms.pdf. [Accessed May 10, 2023].

[13] P. Giménez and F. Jesús, Bloom's taxonomy in the Flipped Classroom model, Orientación educativa, pp. 176-179, 2017.

[14] K. Ay and G. Dağhan, The effect of the flipped learning approach designed with a community of inquiry model to the development of students’ critical thinking strategies and social, teaching and cognitive presences, Education and Information Tech, 2023.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.8384

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved