SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ CƠ SỞ HẠ TẦNG - CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN | Thương | TNU Journal of Science and Technology

SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ CƠ SỞ HẠ TẦNG - CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 16/10/17

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Hiền Thương Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Dương Thị Thu Hoài, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
3. Cù Ngọc Bắc, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
4. Kiều Thu Hương, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
5. Vũ Thị Hải Anh, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Sử dụng dữ liệu thu được từ 120 hộ tham gia tích cực vào các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng (CSHT) và phương pháp sử dụng khung lý thuyết để tìm mối liên hệ giữa bộ máy nhà nước và người dân, bài viết nghiên cứu sự tham gia của người dân trong việc thực hiện các tiêu chí CSHT  - Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Phú Lương. Kết quả cho thấy, người dân đã được tham gia vào hoạt động khảo sát xây dựng, giám sát thi công và nghiệm thu các công trình đường giao thông, nhà văn hóa và nghĩa trang với tỷ lệ khá cao 40% đến 100%. Trong khi đó, các hoạt động thiết kế và đấu thầu xây dựng công trình cấp thôn, xã tất cả các hộ dân đều không được tham gia vào. Sự đóng góp của cộng đồng dân cư vào quá trình xây dựng công trình cơ sở hạ tầng chủ yếu là công lao động (45% đến 80%) và tiền mặt (10% đến 78%) tùy vào mỗi công trình. Bài viết cũng đề xuất được một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của người dân trong việc thực hiện các tiêu chí CSHT khi xây dựng NTM tại huyện Phú Lương, Thái Nguyên.


Từ khóa


tham gia, người dân, cơ sở hạ tầng, nông thôn mới, Phú Lương

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved