XÂY DỰNG CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ TƯ DUY KHOA HỌC | Quỳnh | TNU Journal of Science and Technology

XÂY DỰNG CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ TƯ DUY KHOA HỌC

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 14/11/23                Ngày hoàn thiện: 18/01/24                Ngày đăng: 18/01/24

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Lâm Quỳnh Email to author, Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
2. Nguyễn Văn Biên, Trung tâm nghiên cứu và phát triển nghiệp vụ sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt


Các chùm câu hỏi đánh giá tư duy khoa học có khả năng ứng dụng rộng rãi trong các bài kiểm tra định kì, các đề thi tuyển sinh đại học, đảm bảo đánh giá được các yêu cầu cần đạt của chương trình các môn thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên (Vật lí, Hoá học, Sinh học) cũng như biểu hiện cụ thể của các năng lực chung trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Hơn thế nữa, các chùm câu hỏi còn được sử dụng để đánh giá tư duy khoa học cho học sinh không học các môn Vật lí, Hoá học, Sinh học ở cấp trung học phổ thông. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày các kết quả nghiên cứu về quy trình xây dựng câu hỏi đánh giá tư duy khoa học, bộ tiêu chí đánh giá câu hỏi và gợi ý cách lập ma trận đề kiểm tra sử dụng các chùm câu hỏi đánh giá tư duy thông qua việc áp dụng phương pháp nghiên cứu lí thuyết và phương pháp chuyên gia. Quy trình xây dựng các câu hỏi đánh giá tư duy khoa học do chúng tôi xây dựng gồm 8 bước và bộ tiêu chí đánh giá câu hỏi chùm gồm 9 tiêu chí. Chùm câu hỏi đánh giá tư duy khoa học được xây dựng theo quy trình mà chúng tôi đề xuất đáp ứng các yêu cầu chi tiết về cấu trúc, nội dung, hình thức và tỉ lệ các các câu hỏi đánh giá.

Từ khóa


Đánh giá tư duy; Đánh giá tư duy khoa học; Tư duy khoa học; Câu hỏi đánh giá tư duy; Câu hỏi đánh giá tư duy khoa học

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] D. Kuhn, What is Scientific Thinking and How Does it Develop? Columbia University, 2010.

[2] D. Klahr, Exploring science: The cognition and development of discovery processes. Cambridge MA: MIT Press, 2000.

[3] B. Inhelder and J. Piaget, The gdrowth of logical thinking from childhood to adolescence. New York: Basic Books, 1958.

[4] B. Lei, K. Kathleen, X. Yang, F. Joseph, Z. Shaona, and C. Cheng, "Theoretical model and quantitative assessment of scientific thinking and reasoning," Physical Rev. Phys. Edu. Res., vol. 18, 2022, Art. no. 010115.

[5] L. Ma, W. Zuhao, S. Daner, H. W. Zhi, and Z. Liying, "Evaluating scientific reasoning ability: the design and validation of an assessment with a focus on reasoning and the use of evidence," J. Baltic Sci. Edu., vol. 19, pp. 261-275, 2020.

[6] W. D. Steven, 10 ACT practice tests. The McGraw-Hill Companies, Inc, 2008.

[7] A. Klein, M. Reddy, L. Kranik, A. Sills, and J. O’Neill, ACT Science: Improving College Admission Test Scores (Student workbook). InstructiVision, Inc, 2014.

[8] ACT, The official ACT science guide. Welley Publishing, 2020.

[9] P. B. Eric, J. E. Brent, and G. P. Devin, "Improving college performance and retention the easy way: unpacking the ACT exam," American Eco. J.: Economic Policy, vol. 5, pp. 26-52, 2013.

[10] Kansas Curriculum Center, "Is This a Trick Question? (A short guide to writing effective test questions),” 2001.

[11] S. C. Allan and A. W. James, Handbook on Test Development: Helpful Tips for Creating Reliable and Valid Classroom Tests. Testing & Evaluation Services, University of Wisconsin-Madison, 2008.

[12] Ministry of Education and Training, General Program - General Education Program (issued together with Circular No. 32/2018/TT-BGDĐT dated December 26, 2018), 2018.

[13] F. Helenrose, H. Wendy, S. B. Amanda, and N. Mark, "Developing a Measure of Scientific Literacy for Middle School Students," Science Education, vol. 98, pp. 549-580, 2014.

[14] M. C. Karolina, P. Maja, S. Ana, I. Lana, J. Katarina, and H. Martin, "Development and validation of the Conceptual Survey on Wave Optics," Physical Rev. Phys. Edu. Res., vol. 18, 2022, Art. no. 010103.

[15] Hanoi University of Science and Technology, “2023 Assessment of Thinking Test: Examples of questions and examples,” 2023.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.9219

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved