TỔ CHỨC DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “ĐẬP THUỶ ĐIỆN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG” TRONG NỘI DUNG ĐỘNG NĂNG VÀ THẾ NĂNG - VẬT LÍ 10 NHẰM BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA HỌC SINH | Khang | TNU Journal of Science and Technology

TỔ CHỨC DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “ĐẬP THUỶ ĐIỆN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG” TRONG NỘI DUNG ĐỘNG NĂNG VÀ THẾ NĂNG - VẬT LÍ 10 NHẰM BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA HỌC SINH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 17/11/23                Ngày hoàn thiện: 23/01/24                Ngày đăng: 23/01/24

Các tác giả

1. Phan Tuấn Khang Email to author, Trường Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh
2. Quản Minh Hòa, Trường Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh
3. Lê Hải Mỹ Ngân, Trường Đại học Sư phạm Tp.Hồ Chí Minh

Tóm tắt


Nâng cao nhận thức về phát triển bền vững thông qua tích hợp giáo dục phát triển bền vững trong dạy học là một vấn đề được quan tâm. Trong chương trình môn Vật lí 2018, vấn đề này được đề cập thông qua một biểu hiện năng lực vật lí là học sinh nêu và thực hiện được một số giải pháp để bảo vệ thiên nhiên, có hành vi thái độ hợp lí nhằm phát triển bền vững. Nghiên cứu thực hiện chủ đề thực tiễn “Đập thuỷ điện phát triển bền vững” trong dạy học nội dung “Động năng và thế năng” thuộc chương trình Vật lí 10. Chủ đề tạo điều kiện cho học sinh tìm hiểu các kiến thức liên quan về động năng, thế năng và sự chuyển hoá năng lượng, đồng thời tăng cường nhận thức về phát triển bền vững. Thông qua bảng hỏi nhận thức, quan sát biểu hiện hành vi và sản phẩm học tập, nghiên cứu ghi nhận được kết quả tích cực trong dạy học vật lí, và sự thay đổi trong nhận thức về phát triển bền vững của học sinh, đặc biệt ở khía cạnh môi trường.

Từ khóa


Tích hợp; Giáo dục phát triển bền vững; Dạy học Vật lí; Trung học phổ thông; Nhận thức

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] W. Field, “Integrating education for sustainable development (ESD) in teacher education in South-East Asia: a guide for teacher educators,” 2018. [Online]. Available: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223 /pf0000265760. [Accessed October 10, 2023].

[2] UNESCO, “United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization,” March 2013. [Online]. Available: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000220416. [Accessed October 10, 2023].

[3] W. El Ansari and A. Stibbe, “Public health and the environment: What skills for sustainability literacy - and why?” Sustainability, vol. 1, no. 3, pp. 425-440, 2009, doi: 10.3390/su1030425.

[4] P. T. Nguyen, “Sustainable development topics are integrated in the teacher education curricula of three teacher education institutions,” VJE Vietnam Journal of Education, no. 21, pp. 1-8, 2022.

[5] Z. Gündüz, “Heidegger’s Approach to Education,” In Conference: 9th International Congress of the Asian Philosophical Association (ICAPA), Universiti Teknologi Malaysia (in Malaysia), 2016.

[6] N. Santamaría-Cárdaba, C. Martins, and J. Sousa, “Mathematics Teachers Facing the Challenges of Global Society: A Study in Primary and Secondary Education in Spain,” Eurasia Journal of Mathematics, vol. 17, no. 4, pp. 1-9, 2021, doi: 10.29333/ejmste/10806.

[7] T. N. L. Vuong, T. G. Tran, and K. T. Kieu, “Integrating sustainable development with career orientation through experiential activities in teaching the course “Environment and Human” at university,” Vietnam Journal of Education, vol. 483, pp. 50-54, 2020.

[8] M. T. Nguyen, “Integrated sustainable development education in teaching stem topic organic chemistry content in twelfth grade,” Graduation thesis, Ho Chi Minh City University of Education, code: 8140111, 2022.

[9] H. T. Do and D. L. Nguyen, “Fostering practical problem-solving competence through organizing experiential activities associated with sustainable development education in teaching Physics,” HNUE Journal of Science Educational Sciences, vol. 66, no. 2, pp. 174-185, 2021, doi: 10.18173/2354-1075.2021-0032.

[10] M. A. Al-Khateeb, N. Al-Ansari, and S. Knutsson, “Sustainable University Model for Higher Education in Iraq,” Creative Education, vol. 5, no. 5, pp. 138-328, 2014, doi: 10.4236/ce.2014.55041.

[11] R. Mckeown, C. A. Hopkins, R. Rizzi, and M. Chrystalbridge, “With assistance from Education for Sustainable Development Toolkit Economy Environment,” 2002. [Online]. Available: http://www.esdtoolkit.org. [Accessed October 10, 2023].

[12] T. T. P. Doan, “A examination of the subject “Education for sustainable development” through extracurricular activities conducted by 4th year students of department of Geography, Hanoi University of Education,” HCMUE Journal of Science, vol. 45, pp. 158-165, 2013, doi: 10.54607/hcmue.js.0.45.1874(2013).

[13] Vietnam Ministry of Education and Training, Vietnam general education curriculum 2018, issued together with Circular No. 32/2018/TT-BGDDT, Hanoi, 2018.

[14] P. T. Nguyen et al., “Assessing the changes in students’ sustainability literacy,” Vietnam Institute of Educational Sciences, vol. 18, 2022, doi: 10.15625/2615-8957/12211205.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.9251

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved