QUY TRÌNH BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC TÍCH HỢP MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN CỦA SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM KHOA HỌC TỰ NHIÊN | Hảo | TNU Journal of Science and Technology

QUY TRÌNH BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC TÍCH HỢP MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN CỦA SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 17/11/23                Ngày hoàn thiện: 23/01/24                Ngày đăng: 23/01/24

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Hảo Email to author, Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh
2. Đỗ Hương Trà, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
3. Nguyễn Anh Thuấn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt


Bồi dưỡng năng lực dạy học của sinh viên như thế nào khi môn Khoa học tự nhiên trở thành môn học tích hợp cấp Trung học cơ sở? Bài báo đề xuất quy trình bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp môn Khoa học tự nhiên - năng lực nghề cốt lõi của sinh viên ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu lí thuyết từ các nghiên cứu của các tác giả về quy trình bồi dưỡng năng lực dạy học, cùng với phân tích khung lí thuyết năng lực dạy học tích hợp đã xây dựng. Dựa trên vận dụng dạy học vi mô - phương pháp đào tạo sư phạm hiệu quả rèn luyện kỹ năng dạy học cho cho sinh viên sư phạm; và dạy học kết hợp - hình thức dạy học kết hợp giữa các hoạt động học tập trực tuyến và trực tiếp nâng cao hiệu quả dạy học, nghiên cứu đã đề xuất tiến trình 7 bước vận dụng dạy học vi mô và xây dựng quy trình bồi dưỡng 2 giai đoạn bồi dưỡng thành phần năng lực và các chỉ số hành vi của năng lực dạy học tích hợp môn Khoa học tự nhiên. Kết quả nghiên cứu góp phần định hướng trong tổ chức giảng dạy các học phần nhằm bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp của sinh viên Sư phạm Khoa học tự nhiên.

Từ khóa


Quy trình bồi dưỡng; Năng lực dạy học tích hợp; Sinh viên ngành sư phạm; Khoa học tự nhiên; Dạy học vi mô; Dạy học kết hợp

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] M. D. Bui, T. V. A. Dao, C. H. Vu, T. K. D. Hoang, T. S. Vu, N. T. Ta, and N. T. Nguyen, Developing professional competency for students at university of education. Vietnam, Hanoi: University of Education Publishing House, 2016.

[2] MOET, Circular No. 32/2018/TT-BGDĐT, dated December 26th, 2018, on “General Education Program - Science Subject Curriculum”, Vietnam, 2018b.

[3] Q. B. Dinh, Training teacher program to meet the demands of the new general education curriculum. Vietnam, Hanoi: University of Education Publishing House, 2017.

[4] MOET, Circular No. 32/2018/TT-BGDĐT, dated December 26th, 2018, on “General Education Program - General Program”, Vietnam, 2018a.

[5] R. Xavier, Integrated pedagogy or how to develop competencies at school. Hanoi: Vietnam Education Publishing House, 1996.

[6] MOET, Output standards at university level in Pedagogy for high school teachers, Vietnam, 2013.

[7] MOET, Science teacher education Program. Vietnam: Ho Chi Minh City University of Education, 2018c.

[8] D. W. Allen, “Microteaching - A description,” Stanford Teacher Education Program, ERIC, USA, 1967. [Online]. Available: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED036471.pdf. [Accessed October 10, 2023].

[9] C. L. Banga, “Microteaching, an efficient technique for learning effective teaching,” Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies, no. II(XV), pp. 2206-2211, 2015.

[10] Y. Godek, “Science teacher trainees’ microteaching experiences: A focus group study,” Educational Research and Reviews, vol. 11, no. 16, pp. 1473-1493, 2016.

[11] S. S. Kumar, “Microteaching– An efficient technique for learning effective teaching,” International Journal of Research in IT and Management, vol. 6, no. 8, pp. 51-61, 2016.

[12] C. R. Graham, S. Allen, and D. Ure, “Benefits and challenges of blended learning environments,” Encyclopedia of information science and technology. Hershey, PA:IGI Global, 2005.

[13] K. E. Len, “Blended learning model: A practical approach for the professional developments of University students in Cameroon,” Creative education, no. 10, pp. 583-599, 2019.

[14] T. T. T. Nguyen, V. B. Nguyen, and X. Q. Duong, “The process of fostering teachers in STEM education by blended learning model,” Proceeding Teaching Physics Conference. Hanoi: Hanoi National University of Education Publishing House, 2021, pp. 212-225.

[15] T. T. T. Nguyen, “Develop teaching STEM competence of pre-service Chemistry teacher,” PhD thesis, Hanoi National University of Education, 2021.

[16] T. T. H. Vu, “Building an integrated teaching competence assessment tools for pre-service chemistry teachers,” Journal of Science - Hanoi National University of Education, no. 9, pp. 59-70, 2017.

[17] T. T. A. Dang, “Developing integrated teaching capacity for chemistry pedagogical students through the module on teaching methods of general chemistry,” Doctoral Thesis in Education, Hanoi National University of Education, Hanoi, 2017.

[18] H. T. Do, Integrated teaching to develop learners’competences, Book 1 - Natural Science. Hanoi: Hanoi National University of Education Publishing House, 2016.

[19] C. J. Bonk and C. R. Graham, The handbook of blended learning: Global perspectives, local designs. John Wiley & Sons, 2012.

[20] F. M. Singer and D. Stoisecus, “Using blended learning as a tool to strengthen teaching competences,” Procedia Computer Science, no. 3, pp. 1527-1531, 2011.

[21] V. T. Ho, Y. Nakamori, T. B. Ho, and C. P. Lim, “Blended learning model on hands-on aproach for in-service secondary school teachers: Combination of E-learning and face-to-face discussion,” Education and information technologies, vol. 21, no. 1, pp. 185-208, 2016.

[22] Y. Arifani, N. M. Khaja, S. Surianti, and Wardhono, “The influence of blended in-service teacher professional training on EFL teacher creativity and teaching effectiveness,” 3L: Language, linguistics, literature, vol. 25, no. 3, pp. 126-136, 2019.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.9252

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved