SỬ DỤNG CÂN ĐIỆN TỬ TRONG MỘT SỐ THÍ NGHIỆM VẬT LÍ | Huyền | TNU Journal of Science and Technology

SỬ DỤNG CÂN ĐIỆN TỬ TRONG MỘT SỐ THÍ NGHIỆM VẬT LÍ

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 17/11/23                Ngày hoàn thiện: 18/01/24                Ngày đăng: 18/01/24

Các tác giả

1. Trần Thị Huyền Email to author, Trường Đại học Dược Hà Nội
2. Nguyễn Anh Dũng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
3. Dương Xuân Quý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt


Hiện nay trên thị trường có nhiều loại cân điện tử dùng để đo khối lượng có độ chính xác cao, hoạt động ổn định, dễ thao tác và điều chỉnh. Trong học tập hay nghiên cứu vật lí, làm thế nào để có thể lựa chọn loại cân điện tử phù hợp dùng làm lực kế? Dựa trên tổng quan các tài liệu và tiến hành các thí nghiệm, bài báo giới thiệu một số phương án thí nghiệm với cân điện tử khi tìm hiểu về lực tương tác của quá trình vật lí. Có thể dùng các phương án này để đo một đại lượng vật lí hoặc khảo sát hay kiểm chứng một kết quả vật lí thuộc các nội dung Cơ học, Điện và Từ. Trong mỗi phương án có nêu cơ sở lí thuyết, việc chuẩn bị các dụng cụ, cách bố trí, các bước tiến hành thí nghiệm và gợi ý cho việc sử dụng thí nghiệm. Các phương án thí nghiệm đã đề xuất có thể được sử dụng trong quá trình dạy học các nội dung vật lí tương ứng ở trường phổ thông hay trường đại học theo hướng phát triển năng lực của học sinh.

Từ khóa


Cân điện tử; Khối lượng; Lực; Gia tốc; Động lực học

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Central Executive Committee of the Communist Party of Vietnam, Resolution No. 29, "Regarding fundamental and comprehensive innovation in education and training...", 2011.

[2] Government of the Socialist Republic of Vietnam, Directive 16- of the Prime Minister on strengthening capacity to access the 4th industrial revolution, 2017.

[3] Ministry of Education and Training, Comprehensive general education program, 2018.

[4] Ministry of Education and Training, Physics general education program, 2018.

[5] V. C. Long, General physics. Vietnam education publishing house, 2008.

[6] Ministry of Education and Training, General education program in Natural Sciences, 2018.

[7] Ministry of Education and Training, List of teaching equipment for secondary schools, no. 38, 2021.

[8] Ministry of Education and Training, List of teaching equipment for high schools, no. 39, 2021.

[9] X. Q. Duong and T. Q. Nguyen, "Building new experiment system to investigate the electrostatic attraction between two plates of capacitor for teaching high school physics," Educational equipment magazine, vol. 177, no. 2, pp. 17-19, 2018.

[10] T. H. Tran, "Use of weighting tools in Physics education," Educational equipment magazine, vol. 217, no. 2, pp. 01-04, 2020.

[11] T. H. Tran and T. H. D. Nguyen, "Use experimental exercises related to authentic problems in teaching Mechanisms - General Physics of Medicine and Pharmaceutical," HNUE Jounal of Science, vol. 67, no. 4, pp. 187-197, 2022.

[12] T. T. T. Nguyen, V. B. Nguyen, and X. Q. Duong, "Fostering Teachers’ Competence of the Integrated STEM Education," Journal Penelitian dan Pembelajaran IPA, vol. 6, no. 2, pp. 166-179, 2020.

[13] T. N. Bui, T. N. Nguyen, H. N. Nguyen, and D. H. Tuong, "Organization of online teaching on resistance effects on objects moving in water," Proceedings of the 5th national physics teaching conference, University of Education Publisher, 2021, pp. 143-152.

[14] University of Pennsylvania, “Electric Forces between Charged Plates,” 2005. [Online]. Available: http://www-eng.lbl.gov/~shuman/XENON/REFERENCES%26OTHER_MISC/electric_forces.pdf. [Accessed July 30, 2023].
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.9254

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved