THIẾT KẾ CHẾ TẠO VÀ SỬ DỤNG BỘ THÍ NGHIỆM KHẢO SÁT HỢP LỰC ĐỒNG QUY NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG | Trung | TNU Journal of Science and Technology

THIẾT KẾ CHẾ TẠO VÀ SỬ DỤNG BỘ THÍ NGHIỆM KHẢO SÁT HỢP LỰC ĐỒNG QUY NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 20/11/23                Ngày hoàn thiện: 18/01/24                Ngày đăng: 18/01/24

Các tác giả

Nghiêm Hồng Trung Email to author, Trường THPT Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất - huyện Thạch Thất - Hà Nội

Tóm tắt


Học sinh gặp khó khăn và nhầm lẫn khi học về hợp lực đồng quy; với  thiết bị thí nghiệm hiện hành chưa có phương án thể hiện được đầy đủ quy tắc hợp lực đồng quy và người thầy gặp khó khăn khi dùng nó để tổ chức hoạt động nhận thức dạy học nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo của học sinh; tác giả nhận thấy cần phải chế tạo một bộ thí nghiệm mới. Từ những khảo sát việc sử dụng bộ thí nghiệm hiện hành trong dạy học ở một số trường học khác nhau, tác giả đã nghiên cứu những hạn chế và nhược điểm của bộ thí nghiệm hiện hành. Đồng thời, nghiên cứu đã chế tạo ra thiết bị mới giải quyết được những hạn chế nêu trên, kết quả thực hiện với bộ thí nghiệm mới cho độ chính xác rất cao, phát triển được năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo của học sinh.

Từ khóa


Bộ dụng cụ thí nghiệm; Quy tắc hợp lực đồng quy; Thí nghiệm hợp lực đồng quy; Năng lực giải quyết vấn đề; Sáng tạo

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Ministry of Education and Training, General Education Program for Physics Subject, Circular No. 32/2018/TT-BGDĐT, Ha Noi, December 2018.

[2] T. K. O. Duong and T. H. Nguyen, “Organizing experiential activities in teaching physics grade 9 to develop students' ability to apply knowledge into practice,” Journal of Education, no. 22, pp. 19-25, November 2022.

[3] M. H. Pham, Vygotsky's Psychology. Ha Noi, Education Publishing House, 1997.

[4] T. T. M. Dang and T. B. H. Dam, “Using experiments in discovery teaching to develop the ability to learn about the natural world from a chemical perspective for high school students,” Tay Nguyen Journal of Scinece, no. 57, pp. 1-9, December 2022.

[5] T. H. T. Pham, T. T. H. Dang, and A. T. Hoang, “Teaching hands-on experiments to develop biological capacity for students in high school,” Journal of Education, vol. 1, no. 483, pp. 38-43, August 2020.

[6] H. A. Nguyen, “Building the assessment criteria of experimental capacity based on self-created experiments,” Tra Vinh University Journal of Scinece, no. 26, pp. 64-70, June 2017.

[7] A.-R. Rweide, “The use of experiments among Palestinian science teachers in Jerusalem area,” Educational Alternaitives, no. 17, pp. 139-145, 2019.

[8] V. H. Vu and G. T. Bui (Eds.), Physics 10. Ha Noi, Education Publishing House, 2022.

[9] Ministry of Education and Training, List of minimum teaching equipment, Issued with Circular No. 39/2021/TT-BGDĐT, Ha Noi, December 2021.

[10] L. Yihan, “Experimental device for verifying force parallelogram rule,” C. N. Patent CN209312291 (U), August 27, 2019.

[11] T. H. Pham, D. G. Le, and H. D. Nguyen, "Development of Training Programs for Enhancing Experimental Teaching Skills in Natural Sciences for Secondary School Teachers," Journal of Education, vol. 1, no. 486, pp. 52-56, February 2020.

[12] T. N. A. Tran, “Developing Problematic Situations in Teaching the Chapter on Gases (Physics 10) to Enhance Students' Problem-Solving Abilities," Journal of Education, vol. 2, no. 486, pp. 32-37, September 2020.

[13] V. Okon, Foundations of Problem-Based Teaching. Education Publishing House, 2006.

[14] C. Becerra-Labra, A. Gras-Marti, and J. M. Torregrosa, “Effects ò a problem-based structure of Physics content on conceptual learning and the ability to solve problems,” International Journal of Scinece Education, vol. 34, no. 8, pp. 1235-1253, 2012.

[15] L. T. Trinh, “Developing creativity and problem-solving competency through teaching organic chemistry grade 11 in new general education curriculum,” Journal of Science, Hue University of Education, vol. 2, no. 54, pp. 46-56, April 2020.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.9259

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved