THIẾT KẾ, CHẾ TẠO BỘ KIT NAM CHÂM ĐIỆN VÀ ĐỘNG CƠ ĐIỆN DÙNG TRONG TỔ CHỨC HỌAT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM STEM CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN ĐIỆN - TỪ THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG LÀO | Thong | TNU Journal of Science and Technology

THIẾT KẾ, CHẾ TẠO BỘ KIT NAM CHÂM ĐIỆN VÀ ĐỘNG CƠ ĐIỆN DÙNG TRONG TỔ CHỨC HỌAT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM STEM CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN ĐIỆN - TỪ THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG LÀO

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 04/12/23                Ngày hoàn thiện: 25/01/24                Ngày đăng: 25/01/24

Các tác giả

1. Si Pheng Phum Ma Xay Thong Email to author, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
2. Tưởng Duy Hải, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
3. Dương Xuân Quý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
4. Trần Ngọc Chất, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tóm tắt


Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu xây dựng bộ kit thí nghiệm dùng trong tổ chức cho HS trải nghiệm tìm hiểu về nguyên lý của nam châm điện và động cơ điện theo chương giáo phổ thông Lào. Dựa trên nghiên cứu chương trình giáo dục phổ thông Lào và Việt Nam, nghiên cứu cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn về phát triển thiết bị dạy học cùng với việc thiết kế, chế tạo và thử nghiệm ở phòng thí nghiệm, nghiên cứu đề xuất quy trình xây dựng bộ kit và thực nghiệm để đánh giá tính khả thi của bộ kit trong thực hiện giáo dục STEM của Lào. Dựa trên quy trình đã đề xuất, chúng tôi đã xây dựng được bộ kit giúp tiến hành được 5 thí nghiệm đáp ứng với nội dung, yêu cầu cần đạt trong chương trình phổ thông của Lào. Chúng tôi đã sử dụng các thí nghiệm để tổ chức một số hoạt động trải nghiệm STEM ở một số trường phổ thông của Lào. Kết quả thực nghiệm thể hiện tính hệ quả của bộ kit, tính khả thi thực hiện STEM.


Từ khóa


Bộ kit STEM; Thí nghiệm điện – từ; Động cơ điện; STEM; CTGDPT Lào

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] MOET, Circular No. 32/2018/TT-BGDĐT, dated December 26th, 2018, on “General Education Program - Science Subject Curriculum, Vietnam, 2018.

[2] V. B. Nguyen, D. H. Tuong et al, STEM education in high schools. Vietnam Education Publishing House, 2019.

[3] MOET, Document 3089/BGDĐT-GDtrH, dated August 14th, 2020, on “Implementing STEM education in high schools”, Vietnam, 2020.

[4] T. N. Nguyen et al, Design and organize teaching activities with STEM/ STEAM in high schools. Ho Chi Minh City University of Education Publishing House, 2017.

[5] Q. L. Nguyen, P. Nunthida, and K. Soulivon, “Developing students’ problem-solving capacity with stem education: An investigation in Northern - Lao people’s democratic republic,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 226, no. 08, pp. 283-292, 2021.

[6] C. OnKeo, “Organizing teaching “DC current” with STEM to develop secondary school Students’ practical capacity in Lao PDR,” MSc Thesis, TNU - University of Education, 2018.

[7] V. Khongvilay, T. N. Tran, and Y. Chokchai, “Current Situation of Problem-Solving Ability Development for Chemistry Teaching at High Schools of Lao PDR,” Journal of Physics Conference Series, vol. 1340, no. 1, 2019, Art. no. 012055, doi: 10.1088/1742-6596/1340/1/012055.

[8] V. B. Nguyen, X. Vylaychit, and A. T. Nguyen, “Developing of Experimental Competence of Laos Pupils in Science Classroom in Secondary School,” Journal for the Education of Gifted Young Scientists, vol. 7, no. 3, pp. 595-608, 2019, doi: 10.17478/jegys.573969.

[9] Q. L. Nguyen and M. D. Ngyen, “Developing critical thinking of students through STEM educational orientation program in Vietnam,” IOP Conf. Series: Journal of Physics, vol. 1340, pp. 233-242, 2020, Art. no. 012025.

[10] N. H. Nguyen, “Designing simple Physics experiments at high schools,” Proceeding conference Scientific research and improving the effectiveness of physics teaching in high schools”, Hanoi, 1999.

[11] A. T. Nguyen, “Construction and use of laboratory equipment in teaching the chapter “Mechanical Waves" in grade 12 high school in the direction of developing students’ active and creative cognitive activities,” PhD thesis, Hanoi National University of Education, 2007.

[12] X. Q. Duong, “Building and using practice laboratory equipment in the direction of developing active and creative learning activities of students in teaching the chapter 'Motor vibrations’ in grade 12 at high school level,” PhD thesis, Hanoi National University of Education, 2011.

[13] V. XayPaSeuth, V. B. Nguyen, and A. T. Nguyen, “Process of Construction and Use of Experimental Equipment in Teaching Physics in the "Thermophology" Section of Grade 8 to Develop Experimental Competence of Students of the Lao People's Democratic Republic,” HNUE – Journal of Science, vol. 64, no. 1, pp. 157-164, 2019.

[14] K. S. L. C. T. Vong, “Teaching the sections Magnetic fields and Magnetic induction in the direction of promoting positivity, self-reliance and creativity of students at a Technical College in Laos,” PhD thesis, Hanoi National University of Education, 2010.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.9345

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved