LỊCH SỰ GIAO TIẾP TRONG DÂN CA QUAN HỌ | Thương | TNU Journal of Science and Technology

LỊCH SỰ GIAO TIẾP TRONG DÂN CA QUAN HỌ

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 01/05/19                Ngày đăng: 30/06/19

Các tác giả

1. Nguyễn Diệu Thương Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
2. Phạm Quốc Tuấn, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Dân ca quan họ là một trong những làn điệu dân ca tiêu biểu của vùng đồng bằng Bắc bộ (Việt Nam) với hình thức đối đáp diễn xướng điển hình. Bài viết đã sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính (thu thập, phân tích tư liệu; phân loại, miêu tả các kiểu lịch sự, phương thức thể hiện lịch sự trong dân ca quan họ). Lịch sự giao tiếp trong dân ca quan họ được thể hiện trên hai phương diện: lịch sự quy ước và lịch sự chiến lược. Các loại lịch sự này được thể hiện bằng các phương thức: phương thức thể hiện lịch sự chiến lược (dùng từ ngữ xưng hô, dùng các từ ngữ tình thái, lịch sự trong sự vận động chiến lược giao tiếp gắn liền với các hành vi ngôn ngữ, lịch sự trong những lời rào đón, đưa đẩy); phương thức thể hiện lịch sự quy ước (lịch sự trong văn hóa ứng xử có tính quy thức xã hội). Nghiên cứu lịch sự giao tiếp trong dân ca quan họ đã cho thấy đặc điểm văn hóa ứng xử của con người Kinh Bắc: ưa sự nhẹ nhàng, tế nhị trong giao tiếp.


Từ khóa


ngôn ngữ học, lịch sự quy ước, lịch sự chiến lược, các phương thức lịch sự, dân ca quan họ

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Đỗ Hữu Châu, Bùi Minh Toán, Đại cương ngôn ngữ học (Tập 2), Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1996.

[2]. Web: https://quanhobacninh.vn/, truy cập ngày 20 tháng 03 năm 2019.

[3]. Trung tâm văn hóa Tỉnh Bắc Giang, Các bài hát đối quan họ, Bắc Giang, 2010.

[4]. Lâm Minh Đức (ký âm và tuyển chọn), Dân ca quan họ Bắc Ninh, Nxb Thanh Niên, Hà Nội, 2005.

[5]. Trung tâm văn hóa Tỉnh Bắc Giang, Không gian văn hóa quan họ Bắc sông Cầu, Bắc Giang, 2014.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved