GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG QUA TRUYỆN THƠ NÔM TÀY CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH QUẢNG NINH | Trang | TNU Journal of Science and Technology

GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG QUA TRUYỆN THƠ NÔM TÀY CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH QUẢNG NINH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 09/03/22                Ngày hoàn thiện: 31/03/22                Ngày đăng: 31/03/22

Các tác giả

1. Ngô Thị Thu Trang Email to author, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên
2. Đinh Thị Hà, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu thực trạng và đề ra giải pháp để nâng cao hiệu quả giáo dục giá trị văn hóa truyền thống qua văn học cổ truyền là vấn đề được nhiều địa phương quan tâm, trong đó có tỉnh Quảng Ninh. Để phục vụ cho vấn đề nghiên cứu của mình chúng tôi sử dụng các phương pháp như phương pháp tiếp cận liên ngành, phương pháp khảo sát, thống kê, phỏng vấn, quan sát khách quan, phương pháp nghiên cứu tư liệu, phân tích, tổng hợp… Từ kết quả khảo sát thực trạng giáo dục giá trị văn hóa truyền thống qua truyện thơ Nôm Tày cho học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh chúng tôi nhận thấy còn nhiều bất cập như sự thiếu hụt kiến thức của giáo viên và học sinh, nhận thức của giáo viên và học sinh còn hạn chế, tài liệu còn thiếu thốn, các biện pháp giáo dục chưa thực sự phù hợp,…Trên cơ sở đánh giá thực trạng chúng tôi đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc giáo dục giá trị văn hóa truyền thống qua văn học cổ truyền cho học sinh người dân tộc thiểu số ở Quảng Ninh nói riêng và khu vực miền núi phía Bắc nói chung.

Từ khóa


Văn hóa; Văn học; Truyền thống; Học sinh; Dân tộc thiểu số

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] H. D. Phan, Some issues on Vietnamese Ethnology. Hanoi National University Publishing House, Hanoi, 2014.

[2] T. H. Nguyen, Trends of cultural change of ethnic minorities in the North of Vietnam. Writers’ Association Publishing House, Hanoi, 2019.

[3] A. Trieu, Han Nom Literature of Tay ethnic group. National Culture Publishing House, Hanoi, 2008.

[4] P. M. Hoang, A survey at Tay’s Nom poetry currently kept at the Institute of Han Nom Studies. Social Science Publishing House, Hanoi, 2019.

[5] A. T. Vu, Tay poetry - Origin, development and genre. Hanoi National University Publishing House, Hanoi, 2004.

[6] V. P. Luc, Luon Coi. National Culture Publishing House, Hanoi, 1994.

[7] T. N. A. Tran and T. T. T. Ngo, “The Preservation and promotion of traditional literary values of ethnic minorities – Lessons from India,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 188, no. 12/3, pp. 141-146, 2018.

[8] T. T. T. Ngo and T. H. H. Nguyen, “Characteristics of female characters in certain narrative poems by Tay ethnic minority,” (in Vietnamese), Journal of Literature Studies, vol. 4, no. 566, pp. 19-28, April 2019.

[9] T. M. Hoang and T. T. T. Ngo, “Learning about family behavior through some Tay’s Nom poems,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 188, no. 12/3, pp. 141-146, 2018.

[10] T. T. T. Ngo, “Characteristics of female characters in some Tay’s Nom poems,” Journal of Literature Studies, vol. 5, no. 579, pp. 73-78, 2020.

[11] T. T. T. Ngo and T. H. Dinh, “Learning about traditional cultural values through some Tay’s Nom poems,” Journal of Literary and Art Criticism, no. 4, pp. 39-45, 2021.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5646

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved