GIẢM NGHÈO ĐA CHIỀU ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CHO CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TỈNH THÁI NGUYÊN: THỰC TRẠNG VÀ THÁCH THỨC

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 17/10/22                Ngày hoàn thiện: 19/12/22                Ngày đăng: 19/12/22

Các tác giả

Nguyễn Thị Quế Loan Email to author, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu thực trạng nghèo đa chiều và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nghèo đa chiều, đồng thời chỉ ra nguyên nhân giảm nghèo chậm ở một số nhóm dân tộc thiểu số, từ đó đưa ra một số khuyến nghị trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chính sách giảm nghèo nhằm đảm bảo chất lượng cuộc sống cho các dân tộc thiểu số ở tỉnh Thái Nguyên. Phương pháp chính được sử dụng trong nghiên cứu là  phương pháp định lượng để tìm hiểu dữ liệu về hộ nghèo người dân tộc thiểu số và phương pháp định tính để tìm hiểu về nguyên nhân nghèo. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ hộ nghèo người dân tộc thiểu số ở Thái Nguyên giảm từ 6,0% năm 2016 xuống còn 3,37% năm 2021. Tuy nhiên, một cú sốc nhỏ cũng có thể làm cho hộ mới thoát nghèo lại trở thành hộ nghèo bởi đồng bào chủ yếu sản xuất nông nghiệp, lao động giản đơn nên dễ bị ảnh hưởng bởi những biến đổi của thiên tai, dịch bệnh. Do đó, để giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho các dân tộc thiểu số cần phải tiếp tục có những giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế.

Từ khóa


Nghèo đa chiều; Dân tộc thiểu số; Chỉ số thiếu hụt; Thực trạng; Chất lượng cuộc sống

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Vietnam Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs, Master Project on Transforming Poverty Measurement Approach from Single-Dimensional Income-Based to Multi-Dimensional, Applied in the 2016-2020 period, Ha Noi, 2015.

[2] Vietnam Prime Minister, Decision No. 1614/QD-TTg dated September 15, 2015 approving the master project “Transforming the poverty measurement approach from one-dimensional to multi-dimensional application for the period 2016-2020”, Ha Noi, 2015.

[3] Vietnam Prime Minister, "Decision No. 59/2015/QD-TTg dated November 19, 2015 on promulgating multi-dimensional poverty line for the period 2016 - 2020," November 19, 2015. [Online]. Available: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi. [Accessed March 5, 2022].

[4] N. A. Dang, "Multidimensional poverty in Vietnam: Some policy and practical issues," November 13, 2015. [Online]. Available: https://vass.gov.vn/nghien-cuu-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van. [Accessed May 3, 2022].

[5] Vietnam Prime Minister, "Decree No. 27/2021/ND-CP stipulating the multidimensional poverty line for the period 2021-2025," January 27, 2021. [Online]. Available: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Nghi-dinh-07-2021-ND-CP. [Accessed 5/3/2022].

[6] A. A. A. J. Foster, “Understandings and Misunderstandings of Multidimensional Poverty Measurement,” The Journal of Economic Inequality, vol. 9, pp. 289-314, 2021.

[7] S. Alkire, "Counting and multidimensional poverty measurement," Journal of Public Economics, vol. 95, pp. 476-487, 2021.

[8] T. D. B. R. Baranowski and J. Baranowski, "Behavioral science in video games for children’s diet and physical activity change: Key research needs," Journal of Diabetes Science and Technology, vol. 5, no. 2, pp. 229-233, 2011.

[9] T. H. Hoang and T. T. H. Tran, "Some Assessments of Multidimensional Poverty in Vietnam 2016-2020,” Journal of Economics and Forecasting, vol. 30, pp. 7-12, 2021.

[10] Vietnam Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs, "Multidimensional Poverty Report in Vietnam: Reducing Poverty in All Dimensions to Ensure a Quality Life for All," December 20, 2018. [Online]. Available: https://vietnam.opendevelopmentmekong. [Accessed May 20, 2022].

[11] UNICEF Viet Nam and GSO, "Situation and trends of multidimensional child poverty in Viet Nam," 2021. [Online]. Available: https://www.unicef.org/vietnam/media.pdf. [Accessed May 20, 2022].

[12] Thai Nguyen Provincial People's Committee, Decision No. 4383 dated December 31, 2021 on approving the results of the review of poor households and near-poor households in 2021 according to the multidimensional poverty line for the period 2022-2025, Thai Nguyen, 2021.

[13] Thai Nguyen Provincial People's Committee, Decision No. 459/QD-UBND dated March 4, 2016 approving the results of the census of poor households and near-poor households according to multidimensional poverty standards applicable for the period 2016-2020, Thai Nguyen, 2016.

[14] Thai Nguyen Provincial People's Committee, Decision No. 235/QD-UBND dated January 25, 2018 approving the results of the review of poor and near-poor households in 2017 in Thai Nguyen province" The People's Committee, Thai Nguyen, 2018.

[15] Thai Nguyen Provincial People's Committee, Decision No. 154/QD-UBND dated January 18, 2018 approving the results of the review of poor and near-poor households in 2018 in Thai Nguyen province, Thai Nguyen, 2019.

[16] Thai Nguyen Provincial People's Committee, Decision No. 45/QD-UBND dated January 9, 2020 on approving the results of the review of poor and near-poor households in 2019 in Thai Nguyen province" People's Committee, Thai Nguyen, 2020.

[17] Thai Nguyen Provincial People's Committee, Decision No. 4084/QD-UBND dated December 25, 2020 on approving the results of the review of poor and near-poor households in 2020 in Thai Nguyen province, Thai Nguyen, 2020.

[18] Thai Nguyen Provincial People's Committee, The report summarizing 25 years of implementation of Directive No. 45-CT/TW, dated 23/9/1994 of the Secretariat (Session VII) attached to the Conclusion 64-KL/TW on continuing to implement some works in the Mong ethnic minority area, Thai Nguyen, 2019.

[19] Thai Nguyen Provincial People's Committee, Decision No. 2037/QD-UBND dated September 16, 2014 on approving the Project "Socio-economic development, production stabilization and life" especially disadvantaged hamlets have many Mong ethnic people living in Thai Nguyen province by 2020, Thai Nguyen, 2014.

[20] T. Q. L. Nguyen, "The role of Hmong women in family in Thai Nguyen province," in The 2nd International Conference on Science, Technology and Society Studies (STS) 2021, HUTECH, pp.873-883, 2022.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6685

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved