Tài trợ tạp chí

Nhà XB

Đại học Thái Nguyên là cơ quan xuất bản Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên.

Thai Nguyen Unniversity of Technology

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved