THỬ NGHIỆM KIT CATT ĐỂ CHẨN ĐOÁN BỆNH TIÊN MAO TRÙNG CHO TRÂU TẠI TỈNH TUYÊN QUANG | Trang | TNU Journal of Science and Technology

THỬ NGHIỆM KIT CATT ĐỂ CHẨN ĐOÁN BỆNH TIÊN MAO TRÙNG CHO TRÂU TẠI TỈNH TUYÊN QUANG

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/07/17

Các tác giả

1. Phạm Thị Trang Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Kim Lan, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
3. Phạm Công Hoạt, Bộ Khoa học và Công nghệ

Tóm tắt


Thử nghiệm Kit CATT trong chẩn đoán bệnh tiên mao trùng trên trâu nhiễm và không nhiễm tiên mao trùng tại tỉnh Tuyên Quang. Kết quả cho thấy:

Kit CATT sau khi chế tạo có độ nhạy của phản ứng là 100%, độ đặc hiệu của phản ứng là 98,68%.

So sánh hiệu quả sử dụng của Kit CATT với kỹ thuật ELISA, PCR và tiêm truyền chuột nhắt trắng trong chẩn đoán bệnh tiên mao trùng cho thấy: phương pháp tiêm truyền chuột phát hiện 100% số trâu nhiễm hoặc không nhiễm tiên mao trùng, kỹ thuật PCR có độ nhạy là 100% và độ đặc hiệu là 98,35%, kỹ thuật ELISA là 98,48% và 97,11%, Kit CATT là 98,48% và 97,52%.


Từ khóa


Bệnh tiên mao trùng, Kit CATT, độ nhạy, độ đặc hiệu, chẩn đoán

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved