VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP TỰ HỌC TRONG DẠY HỌC MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Ở CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC HIỆN NAY | Thủy | TNU Journal of Science and Technology

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP TỰ HỌC TRONG DẠY HỌC MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Ở CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC HIỆN NAY

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 10/05/19                Ngày đăng: 31/05/19

Các tác giả

1. Vũ Thị Thủy Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
2. Phạm Thị Huyền, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Trong quá trình đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay, đổi mới phương pháp dạy học là nhiệm vụ trung tâm của tất cả các cấp học, ngành học. Nội dung quan trọng của đổi mới phương pháp dạy học là chuyển quá trình dạy thành quá trình tự học của trò có tổ chức và hỗ trợ tối ưu của thầy cô, ứng dụng mạnh mẽ các phương tiện hỗ trợ và công nghệ thông tin, hạn chế phương pháp truyền thụ một chiều, chấm dứt tình trạng “đọc - chép”. Với sự chuyển đổi từ đào tạo theo niên chế sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ, vấn đề tự học được đặt ở vị trí hàng đầu trong quá trình giảng dạy ở các trường cao đẳng, đại học. Tuy nhiên, coi trọng phương pháp tự học không có nghĩa là coi nhẹ, loại bỏ các hoạt động, phương pháp khác. Căn cứ vào nội dung bài giảng và đối tượng sinh viên, giảng viên lựa chọn, vận dụng các hình thức, phương pháp dạy học cho phù hợp và phải kết hợp giữa hoạt động hướng dẫn sinh viên tự học với các phương thức khác một cách hài hòa, hợp lí nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, phát huy tính tích cực, sáng tạo của sinh viên.


Từ khóa


Phương pháp; phương pháp tự học; Tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ động; sáng tạo

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Lê Khánh Bằng (tài liệu dịch), Phương pháp dạy học và dạy cách học ở đại học, Phòng quản lý khoa học, Đại học sư phạm Hà Nội, 2001.

[2]. Nguyễn Cảnh Toàn, Quá trình dạy tự học, Nxb Đại học sư phạm Hà Nội, 2001.

[3]. Đặng Vũ Hoạt (chủ biên), Lý luận dạy học đại học, Nxb Đại học sư phạm Hà Nội, 2004.

[4]. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 8, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved