CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ ĐẦU TƯ CÔNG CHO XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO | Phương | TNU Journal of Science and Technology

CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ ĐẦU TƯ CÔNG CHO XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/03/17

Các tác giả

1. Lê Thị Phương Email to author, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Hữu Thu, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Trong quá trình phát triển Việt Nam đã ban hành và thực thi một hệ thống các chính sách khá toàn diện cho mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, trong đó có các chính sách về đầu tư công. Thành tựu đạt được là rất ấn tượng. Tuy vậy, cũng có nhiều mối quan ngại liên quan đến hiệu quả, chất lượng các dự án đầu tư công trong lĩnh vực này. Trên cơ sở tổng quan các tài liệu đã công bố, bài viết luận bàn một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đầu tư công cho xóa đói, giảm nghèo. Qua đó, chỉ rõ 05 nhóm nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư công cho xóa đói, giảm nghèo. Từ tổng kết kinh nghiệm thực tiễn ở trong và ngoài nước bài viết đã hệ thống hóa 07 bài học kinh nghiệm nâng cao hiệu quả đầu tư công cho xóa đói, giảm nghèo góp phần thực hiện thành công công cuộc giảm nghèo nhanh và bền vững ở Việt Nam.


Từ khóa


Chính sách, đầu tư công, xóa đói, giảm nghèo.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved