ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ALEXANDER BATHORY ĐỂ ĐO LƯỜNG RỦI RO TÀI CHÍNH CHO CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Hậu | TNU Journal of Science and Technology

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ALEXANDER BATHORY ĐỂ ĐO LƯỜNG RỦI RO TÀI CHÍNH CHO CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/03/17

Các tác giả

Vũ Thị Hậu Email to author, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Trong phạm vi nghiên cứu, mô hình Alexander Bathory được ứng dụng để đo lường rủi ro tài chính của các công ty niêm yết ngành Bất động sản tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Dữ liệu được thu thập thông qua báo cáo tài chính của 34 công ty niêm yết ngành Bất động sản giai đoạn 2013 – 2015, sau đó phần mềm Microsolt Excel được sử dụng để tính toán các biến trong mô hình (SZLit, SYit, GLit, YFit, YZit) và cuối cùng là xác định chỉ tiêu rủi ro tài chính (FRit). Kết quả tính toán FRit đã được tổng hợp, so sánh và phân tích giữa các công ty niêm yết, tạo tiền đề khoa học đề xuất một số khuyến nghị nhằm kiểm soát hiệu quả rủi ro tài chính của các doanh nghiệp ngành Bất động sản nói chung và công ty niêm yết ngành Bất động sản tại HSX nói riêng.   


Từ khóa


Công ty niêm yết, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, mô hình Alexander Bathory, rủi ro tài chính.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved