THỰC HIỆN ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC - NỀN TẢNG CỦA CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH | Thủy | TNU Journal of Science and Technology

THỰC HIỆN ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC - NỀN TẢNG CỦA CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/03/17

Các tác giả

1. Vũ Thị Thủy Email to author, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên
2. Thăng Văn Liêm, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết các dân tộc - nền tảng của chính sách dân tộc, động lực to lớn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, là hệ quả của sự hình thành một nhân sinh quan chính trị, một tầm nhìn nhân văn sâu sắc của một trái tim yêu nước thương nòi. Đó còn là một hệ thống những quan điểm sâu sắc và toàn diện về mối quan hệ dân tộc theo tinh thần giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển, thực hiện quyền bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giữa các dân tộc, phát huy tiềm năng thế mạnh của khu vực dân tộc miền núi, đưa miền núi tiến kịp miền xuôi, cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh và văn minh.


Từ khóa


Đoàn kết, đoàn kết dân tộc, chính sách dân tộc, bình đẳng, tương trợ

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved