ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ NƯỚC, PHƯƠNG PHÁP LÀM CỎ ĐẾN BỘ RỄ, SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA (KD18) | Hà | TNU Journal of Science and Technology

ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ NƯỚC, PHƯƠNG PHÁP LÀM CỎ ĐẾN BỘ RỄ, SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA (KD18)

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 24/01/17

Các tác giả

1. Đặng Hoàng Hà Email to author, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên
2. Hoàng Văn Phụ, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chế độ nước, phương pháp làm cỏ đến bộ rễ và sinh trưởng năng suất lúa được bố trí tại xã Xuân Phương, Phú Bình,Thái Nguyên vụ Xuân, năm 2015, được thực hiện trên giống Khang dân 18. Thí nghiệm có 6 công thức: CT1: ngập nước trong suốt quá trình canh tác và làm cỏ bằng tay (N1C1); CT2: ngập nước trong suốt quá trình canh tác và làm cỏ bằng cào cỏ truyền thống (N1C2); CT3: ngập nước trong suốt quá trình canh tác và làm cỏ bằng cào cải tiến (N1C3); CT4: nước ngập khô xen kẽ 4 ngày và làm cỏ bằng tay (N2C1); CT5: nước ngập khô xen kẽ 4 ngày và làm cỏ bằng cào truyền thống (N2C2); và CT6: nước ngập khô xen kẽ 4 ngày và làm cỏ bằng cào cải tiến (N2C3). Kết quả cho thấy chế độ tưới nước ảnh hưởng rõ rệt đến khối lượng, phân bố rễ ở các tầng đất; sinh trưởng thân, lá, và năng suất lúa. Làm cỏ bằng cào cải tiến làm cho bộ rễ lúa sinh trưởng khỏe và năng suất cao hơn các phương pháp làm cỏ khác. Kết hợp chế độ tưới nước xen kẽ và phương pháp làm cỏ bằng cào cải tiến giúp cho cây lúa sinh trưởng, phát triển và cho năng suất cao.


Từ khóa


rễ lúa, sinh trưởng, năng suất, chế độ nước, phương pháp làm cỏ, SRI.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved