NHÂN DÒNG VÀ PHÂN TÍCH TRÌNH TỰ NUCLEOTIDE VÙNG MÃ ITS-rDNA CỦA CHỦNG NẤM PHÂN HỦY SINH HỌC CELLULOSE | Khá | TNU Journal of Science and Technology

NHÂN DÒNG VÀ PHÂN TÍCH TRÌNH TỰ NUCLEOTIDE VÙNG MÃ ITS-rDNA CỦA CHỦNG NẤM PHÂN HỦY SINH HỌC CELLULOSE

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 24/01/17

Các tác giả

Trịnh Đình Khá Email to author, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Trong nghiên cứu này, chúng tôi mô tả kết quả nhân dòng và phân tích trình tự vùng mã ITS-rDNA của chủng nấm NDVN01 phân hủy sinh học cellulose. Vùng mã ITS-rDNA đã được phân lập bằng phản ứng PCR và nhân dòng vào vector pJET1.2/blunt để đọc trình tự nucleotide. Trình tự nucleotide vùng mã ITS-rDNA của chủng NDVN01 có kích thước 808 bp và có độ tương đồng cao với một số đại diện của chi nấm đảm Peniophora (92,1 – 99,3%). Trong đó, trình tự nucleotide tương đồng cao nhất với loài Peniophora sp. M104-3B (Mã số GenBank: HM595565). Trình tự nucleotide vùng mã ITS-rDNA của chủng này đã được đăng ký trên GenBank với mã số JF925333. Chủng nấm NDVN01 được đặt tên là Peniophora sp. NDVN01.


Từ khóa


Nhân dòng, giải trình tự, phân hủy sinh học cellulose, Peniophora, vùng mã ITS-rDNA

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved