ỨNG DỤNG CỦA ĐỊNH LÝ MINIMAX CHO BÀI TOÁN TỐI ƯU VỚI RÀNG BUỘC PHÂN BỔ NGUỒN LỰC | Thắng | TNU Journal of Science and Technology

ỨNG DỤNG CỦA ĐỊNH LÝ MINIMAX CHO BÀI TOÁN TỐI ƯU VỚI RÀNG BUỘC PHÂN BỔ NGUỒN LỰC

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 08/03/19                Ngày đăng: 08/03/19

Các tác giả

Trần Văn Thắng Email to author, Trường Đại học Điện lực

Tóm tắt


Trong bài báo này, chúng tôi ứng dụng định lý minimax của Von Neumann và một mở rộng của định lý minimax dưới dạng bất đối xứng của giáo sư Hoàng Tụy bào nghiên cứu bài toán tối ưu với các ràng buộc phân bố nguồn lực. Chúng tôi chỉ ra được rằng tồn tại một phương án sản xuất hữu hiệu x* trong tập các phương án thỏa mãn các ràng buộc phân bổ nguồn lực sao cho lợi nhuận thu được luôn đảm bảo không nhỏ hơn w khi giá bán biến động trên tập lồi compắc là một hằng số cho trước.

Từ khóa


định lý minimax; nghiệm hữu hiệu; phân bổ nguồn lực; tối ưu vectơ, hàm lợi nhuận

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved