ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP CHẠY DAO ĐẾN THỜI GIAN GIA CÔNG KHI PHAY BỀ MẶT 3D SỬ DỤNG DAO PHAY ĐẦU CẦU | Nguyệt | TNU Journal of Science and Technology

ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP CHẠY DAO ĐẾN THỜI GIAN GIA CÔNG KHI PHAY BỀ MẶT 3D SỬ DỤNG DAO PHAY ĐẦU CẦU

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 05/03/19                Ngày đăng: 07/03/19

Các tác giả

1. Vũ Như Nguyệt Email to author, University of Technology - TNU
2. Ngô Minh Tuấn, University of Technology - TNU
3. Nguyễn Thuận, University of Technology - TNU

Tóm tắt


Trong gia công các bề mặt phức tạp, chi phí của quá trình gia công có thể giảm bằng vài cách như là lượng vật liệu phôi được hớt đi, lựa chọn dụng cụ cắt phù hợp, tiết kiệm dung dịch làm mát hay giảm thời gian gia công trên máy công cụ. Bài báo này đề cập đến hướng nghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu chạy dao trong khi phay bán tinh bề mặt 3D đến thời gian gia công. Việc chọn đường chạy dao tối ưu có thể dẫn đến những lợi ích nhất định cho thời gian gia công. Sự phân tích và so sánh các phương pháp chạy dao khác nhau khi phay mặt cong được đánh giá để chọn cách thức chạy dao tốt nhất trong nghiên cứu này. Phần mềm NX, được biết như là phần mềm trợ giúp cho quá trình gia công trên các máy công cụ, được chọn để sử dụng mô phỏng và so sánh sự khác nhau giữa các kiểu đường chạy dao khi lập trình phay 3 trục. Kết quả thí nghiệm cũng chỉ rõ ảnh hưởng của cách thức chạy dao đến thời gian gia công cũng như việc chọn được phương pháp gia công tối ưu trên phần mềm CAM.

Từ khóa


Phương thức chạy dao, thời gian gia công, phay 3 trục, mặt cong 3D, phần mềm CAM.

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved