ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH GẠCH TUYNEL ĐIỀM THỤY | Mai | TNU Journal of Science and Technology

ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH GẠCH TUYNEL ĐIỀM THỤY

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 28/05/19                Ngày hoàn thiện: 05/08/19                Ngày đăng: 23/08/19

Các tác giả

Phạm Thị Thanh Mai Email to author, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu này đánh giá thực trạng tình hình tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH Gạch Tuynel Điềm Thụy thông qua các số liệu thứ cấp và điều tra khảo sát đánh giá của khách hàng bằng bảng hỏi. Thực trạng cho thấy, sản phẩm của công ty được đa số khách hàng đánh giá cao về chất lượng, sản lượng và doanh thu tiêu thụ đang có xu hướng tăng dần. Tuy nhiên, thị trường tiêu thụ của công ty còn hẹp, mức độ cạnh tranh trên thị trường này ngày càng gay gắt về giá cả, mẫu mã, công tác phân phối còn nhiều hạn chế. Sau khi tổng hợp, phân tích, nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp và kiến nghị để tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện chính sách giá cả, lực lượng bán hàng, hoạt động xúc tiến bán hàng và kênh phân phối, mở rộng thị trường và khách hàng nhằm đẩy mạnh tình hình tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH Gạch Tuynel Điềm Thụy trong thời gian tới.


Từ khóa


Kinh doanh; tiêu thụ; sản phẩm; gạch tuynel; Điềm Thụy.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Nguyễn Thừa Lộc, Trần Văn Bão, Giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại, Nxb ĐH Kinh tế quốc dân, 2016.

[2]. Đồng Văn Đạt, Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, 2010.

[3]. Nguyễn Năng Phúc, Phân tích Kinh Doanh lý thuyết và thực hành, Nxb Tài Chính, HN, 2007.

[4]. Công ty TNHH gạch Tuynel Điềm Thụy, Báo cáo tài chính, 2016, 2017, 2018.

[5]. Phan Văn Nhật, Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, Nxb Hồng Đức, TP.HCM, 2008.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved