CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VỚI PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TỈNH THÁI NGUYÊN | Nguyệt | TNU Journal of Science and Technology

CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VỚI PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 01/06/19                Ngày đăng: 14/06/19

Các tác giả

1. Phạm Thị Minh Nguyệt Email to author, Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên
2. Dương Thu Hà, Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên
3. Nông Thị Phương Thu, Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên
4. Nguyễn Thị Thanh Thắm, Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên

Tóm tắt


Phát triển ngành nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu của sản xuất nông nghiệp Việt Nam nói chung và của tỉnh Thái Nguyên nói riêng. Thái Nguyên là tỉnh trung tâm của vùng Trung du và Miền núi phía Bắc, có điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên phong phú để phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, để ngành này phát triển bền vững, ngoài tiến bộ khoa học công nghệ thì nguồn nhân lực đủ khả năng ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp là một yếu tố quan trọng. Bài viết đánh giá chung về thực trạng nguồn nhân lực ở Thái Nguyên và đề xuất một số giải pháp để tăng số lượng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hướng tới phát triển nông nghiệp công nghệ cao.


Từ khóa


nhân lực; nông nghiệp công nghệ cao; nhân lực nông nghiệp; tỉnh Thái Nguyên; cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. Haria Zambon, Revolution 4.0: Industry and Agriculture in a Future development for SMEs, MDPI, Switzerland, 2019.

[2]. Matthieu De Clercq, Agriculture 4.0: The future of farming technology, World Government Summit, 2018.

[3]. The Prime Minister, Decision to approve the program of high technology application in agriculture (issued Decision No. 1895/ QD-TTg dated 17th December 2012), 2012.

[4]. The Prime Minister, Decision to approving the master plan of high-tech agricultural zones by 2020 (issued Decision No. 575/ QD-TTg dated 4th May 2015), 2015.

[5]. Thai Nguyen Statistics office, Thai Nguyen Statistical Yearbook 2017, Thai Nguyen, 2018.

[6]. Committee Thai Nguyen Province, Project of restructuring Thai Nguyen agricultural sector in the direction of improving added value and sustainable development in the period of 2017 – 2020, (issued Decision No. 2018/ QD-UBND dated 5th July 2017), 2017.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.2019.06.1623

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved