ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI DAO THANH PHÁN Ở HUYỆN HẢI HÀ, TỈNH QUẢNG NINH | Hạnh | TNU Journal of Science and Technology

ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI DAO THANH PHÁN Ở HUYỆN HẢI HÀ, TỈNH QUẢNG NINH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 30/06/19                Ngày hoàn thiện: 11/09/19                Ngày đăng: 20/09/19

Các tác giả

1. Hoàng Thị Mỹ Hạnh Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
2. Lê Thị Thùy, Trường THPT Lương Thế Vinh

Tóm tắt


Dao Thanh Phán là một trong những nhóm/ ngành trong tộc người Dao. Trong quá trình cộng cư với các dân tộc anh em, họ đã hình thành và bảo tồn những giá trị kinh tế, văn hóa độc đáo của tộc người mình. Bài báo đề cập đến đặc điểm kinh tế - xã hội truyền thống của người Dao Thanh Phán ở Huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Để làm rõ vấn đề nghiên cứu, bài viết sử dụng các phương pháp lịch sử, phương pháp lôgic, phương pháp điền dã dân tộc học, bên cạnh đó, còn vận dụng các phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh đối chiếu, hệ thống hóa để bài viết có cái nhìn tổng quát hơn. Trải qua những biến động của lịch sử, người Dao Thanh Phán đã có những đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Ninh nói chung, huyện Hải Hà nói riêng; đồng thời bảo tồn, phát huy những giá trị cao đẹp trong cộng đồng tộc người. Qua việc nghiên cứu, tác giả cũng muốn đóng góp phần vào việc nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay.


Từ khóa


Việt Nam; Quảng Ninh; dân tộc; Dao Thanh Phán; kinh tế - xã hội.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hải Hà, Lịch sử Đảng bộ huyện Hải Hà, Nxb Hồng Đức, Quảng Ninh, tr. 27, tr. 150, 2018.

[2]. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Địa chí Quảng Ninh, tập 2, Nxb Thế giới, Quảng Ninh, tr. 386, 2002.

[3]. Bế Viết Đẳng, Nguyễn Khắc Tụng, Nông Trung, Nguyễn Nam Tiến, Người Dao ở Việt Nam, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, tr. 17, 1996.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved