TƯ TƯỞNG NGUYỄN TRÃI VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ CẦM QUYỀN ĐỐI VỚI DÂN VÀ Ý NGHĨA ĐỐI VỚI XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN HIỆN NAY | Bích | TNU Journal of Science and Technology

TƯ TƯỞNG NGUYỄN TRÃI VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ CẦM QUYỀN ĐỐI VỚI DÂN VÀ Ý NGHĨA ĐỐI VỚI XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN HIỆN NAY

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 02/07/19                Ngày hoàn thiện: 03/09/19                Ngày đăng: 04/09/19

Các tác giả

Hoàng Ngọc Bích Email to author, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Trách nhiệm của nhà cầm quyền đối với dân là nội dung quan trọng trong di sản tư tưởng của Nguyễn Trãi. Tuy nhiên, nội dung này chưa được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm khai thác. Bài viết này góp phần làm rõ tư tưởng đó, đồng thời đánh giá ý nghĩa của tư tưởng đối với vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở nước ta hiện nay. Các kết quả thu được chủ yếu nhờ nghiên cứu các tác phẩm của Nguyễn Trãi; ngoài ra có đánh giá dựa trên thu thập thông tin liên quan trong các tài liệu sử học, Nho học và một số bài viết khác. Theo Nguyễn Trãi, nhà cầm quyền cần thực hiện các trách nhiệm: dưỡng dân, giáo dân và an dân. Trong điều kiện hiện nay, tư tưởng này vẫn chứa đựng những giá trị hợp lý cần được tiếp thu nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong và gương mẫu.

Từ khóa


Tư tưởng Nguyễn Trãi; trách nhiệm; trách nhiệm của nhà cầm quyền; cán bộ; đảng viên.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Viện Sử học, Nguyễn Trãi Toàn tập, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1976.

[2]. Viện Sử học, Khâm Định Việt sử Thông giám cương mục, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1960.

[3]. Nguyễn Thanh Bình, “Tư tưởng về “đạo trị nước” ở các nhà nho Việt Nam”, http://philoso phy.vass.gov.vn/nghien-cuu-theo-chuyen-de/ Triet-hoc-Viet-Nam/Tu-tuong-ve-dao-tri-nuoc -o-cac-nha-nho-Viet-Nam-370.html,18/11/2015.

[4]. Đoàn Trung Còn (dịch giả), Mạnh Tử - Quyển hạ, Nxb Trí đức Tòng thơ, 1950.

[5]. PGS. TS Dương Quang Hiển, “Phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa của cán bộ, đảng viên hiện nay”, http://tuyengiao.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/phong-chong-suy-thoai-tu-tuong-chinh-tri-dao-duc-loi-song-nhung-bieu-hien-tu-dien-bien-tu-chuyen-hoa-cua-can-bo-dang-115003, 18/9/2018.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved