MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐẠO HIẾU TRONG PHẬT GIÁO | Giang | TNU Journal of Science and Technology

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐẠO HIẾU TRONG PHẬT GIÁO

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 18/07/19                Ngày hoàn thiện: 12/09/19                Ngày đăng: 20/09/19

Các tác giả

Đinh Thị Giang Email to author, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Phật giáo là một tôn giáo có nội dung sâu sắc, uyên thâm, luận bàn về nhân sinh quan và trên cơ sở đó tìm hướng giải thoát cho con người đó là con đường hoàn thiện đạo đức cá nhân trong đó có đạo Hiếu. Đạo Hiếu trong Phật giáo là quan niệm của Phật giáo về công ơn, cách báo ơn của con người đối với cha mẹ, chúng sinh, Quốc vương và Tam bảo trên con đường đi đến giải thoát. Trên cơ sở phân tích, so sánh giữa nội dung  đạo Hiếu trong Phật giáo với đạo Hiếu Nho giáo, nghiên cứu đã rút ra một số đặc điểm của đạo Hiếu trong Phật giáo như sau: Thứ nhất, đạo Hiếu trong Phật giáo được xây dựng trên cơ sở luật nhân quả và thuyết luân hồi nghiệp báo; Thứ hai, đạo Hiếu trong Phật giáo có tinh thần bình đẳng và độ sinh rộng lớn hơn so với đạo Hiếu Nho giáo và đạo Hiếu truyền thống; Thứ ba, đạo Hiếu trong Phật giáo cách thực hành đạo Hiếu linh hoạt, không giáo điều, máy móc; Thứ tư, đạo Hiếu trong Phật giáo là một phương tiện của đạo đức cho sự giải thoát, trong đó cha mẹ và con cái trợ duyên cho nhau trong việc tu tập hướng đến sự giác ngộ và giải thoát trên con đường thực hành chính pháp của đức Phật; Thứ năm, con đường thực hành đạo Hiếu trong Phật giáo mang tính chất duy tâm, không tưởng.


Từ khóa


Đạo Hiếu; Phật giáo; đạo Hiếu trong Phật giáo; đạo Hiếu Nho giáo; đạo Hiếu truyền thống Việt Nam.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Kinh Tương ưng”, http://www.budsas.org.

[2]. Kinh Đại báo phụ mẫu trọng ân, Nxb Tôn giáo, 2011.

[3]. Lê Mạnh Thát, Tổng tập văn học Phật giáo Việt Nam, Tập 1, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 2001.

[4]. Cao Vọng Chi, Đạo hiếu trong Nho gia, Nxb Chính trị Quốc gia, 2014.

[5]. Thích Nhật Từ,Đạo hiếu của Phật giáo qua kinh Thiện sinh”, Tạp chí nghiên cứu Phật học, T. 5, tr. 7-12, 2009.

[6]. Kinh Mục Liên sám pháp, Nxb Hồng Đức, 2016.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved