NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HIỂN VI, THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA DƯỢC LIỆU HOÀNG LIÊN, HOÀNG BÁ | Huyền | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HIỂN VI, THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA DƯỢC LIỆU HOÀNG LIÊN, HOÀNG BÁ

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 19/07/19                Ngày hoàn thiện: 09/09/19                Ngày đăng: 11/09/19

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Thu Huyền Email to author, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
2. Đinh Phương Liên, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
3. Khương Nguyễn Lưu Ly, Trường Đại học Dược Hà Nội
4. Nguyễn Viết Thân, Trường Đại học Dược Hà Nội

Tóm tắt


Hoàng liên và Hoàng bá dễ dàng được phân biệt bằng cảm quan khi còn nguyên vẹn nhưng khi chúng bị nghiền thành bột thì việc phân biệt gặp nhiều khó khăn. Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu phận biệt dược liệu Hoàng liên, Hoàng bá bằng phương pháp hiển vi và hóa học. Nghiên cứu đã mô tả đặc điểm cảm quan, đặc điểm giải phẫu, hiển vi bột và định tính sơ bộ thành phần hóa học của dược liệu Hoàng bá, Hoàng liên. Các đặc điểm này tương ứng với các đặc điểm đã được mô tả trong Dược điển Việt Nam V. Dựa vào kết quả nghiên cứu có thể phân biệt hai mẫu nghiên cứu dựa vào đặc điểm hiển vi, hóa học. Đặc biệt khi nghiền hai dược liệu này thành bột vẫn có phân biệt được dựa vào tế bào chứa chất nhày của dược liệu Hoàng bá.

Từ khóa


Hoàng liên; Hoàng bá; Hiển vi; Hóa học; Phân biệt.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Bộ Y tế, Dược điển Việt Nam V tập 2, Nxb Y học, 2017.

[2]. Bộ môn Dược liệu, Dược liệu học tập I, Trường Đại học Dược Hà Nội, 2007.

[3]. Bộ môn Dược liệu, Thực tập Dược liệu, Trường Đại học Dược Hà Nội, 2015.

[4] Bộ môn Dược liệu, Phương pháp nghiên cứu dược liệu, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, 2012.

[5] Bộ môn Dược liệu, Dược liệu học tập II, Trường Đại học Dược Hà Nội, tr. 102-104, 2007.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved